Influence of lubrication mixture of oils and esters on temperature of cutting mechanism of chainsaws
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 163-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work of chainsaw cutting mechanism is connected with processes which are useful in estimating the quality value of the machinery. One of the estimation method is temperature measurement of set hot parts. The lubrication mechanism of a chainsaw is an open system and waste oil is thrown out. Inserting into the environment hard to dissolve hydrocarbons is the reason for the attempts to study biodegradable oils, also vegetable oils. An environment-friendly lubricating product could be efficient and give good quality of chainsaw cutting mechanism work. The following lubrication mixture of vegetable oils and esters was studied: A0 – pure mustard oil, A25 – mixture with 25% of esters, A50 – mixture with 50% of esters, AP – mineral oil (Pilar). The physical and chemical properties of mixtures of vegetable oils and esters as well as their influence on temperature of cutting mechanism of chainsaws are presented. Obtained results showed that the ability of mustard oils and esters mixtures for cooling chainsaw cutting mechanism was at the some level as that of the mineral oil. This feature is very important as it has an influence on machinery efficiency.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej
smarowe mieszaniny olejowo-estrowe, układ tnący pilarek, temperatura
Praca układu tnącego pilarki łańcuchowej związana jest z procesami, które pozwalają na jakościową jej ocenę. Jedną z metod oceny pracy pilarki jest pomiar temperatury nagrzewania się jej elementów. Układ smarowania pilarek jest układem otwartym dlatego całość użytego oleju zostaje wyrzucona do środowiska. Problem wprowadzania do środowiska trudno rozkładalnych węglowodorów skłania do prowadzenia prac badawczych nad zastosowaniem roślinnych olejów biodegradowalnych. Jednocześnie nowy, nieobciążający środowiska produkt smarowy nie powinien negatywnie wpływać na sprawność pracy układu tnącego pilarek. Badaniami objęto mieszaniny olejoestrowe: A0 – surowy olej gorczycowy tłoczony na zimno, A25 – olejoester o 25% zawartości estrów metylowych oleju gorczycowego, A50 – olejoester o 50% zawartości estrów, AP – olej mineralny. Określono właściwo-ści fizyczne i chemiczne badanych środków smarowych oraz ich wpływ na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej. W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że zdolność chłodzenia elementów tnących pilarek łańcuchowych przez mieszaniny wytwarzane na bazie oleju gorczycowego była zbliżona do uzyskanych dla oleju mineralnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top