Assessment of capability of SKCS for detection of fusarium head blight in wheat grain
 
More details
Hide details
1
Institute of Mathematics and Physics, University of Technology and Life Sciences, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 963-974
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Single Kernel Characterization System (SKCS) measurements provided mass, diameter, moisture and hardness of single kernels from samples of grain of two wheat cultivars (Kris and Turnia). In both cultivars scabby (harvested from plots where inoculation with Fsarium culmorum was applied) and healthy (no inoculation) grain was measured. Prior to measurements, part of scabby grain was divided into several categories of infestation according to visual symptoms. SKCS results for all categories of infestation were subject to principal components analysis and linear discrimination analysis. It was found that the analysis distinguished healthy and infested grain, however Fisher’s coefficient equal to 3.56 showed the distinguishing was not enough to be used in practical applications. The same procedure applied to healthy and infested (without subdivision into categories of infestation) grain of both cultivars resulted in Fisher’s coefficient of 28.6. This result is promising and the applied procedure could be expected to be used in practice, provided the results will be confirmed for more cultivars of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy
właściwości fizyczne ziarniaków, pszenica, fuzarioza
Za pomocą urządzenia SKCS (Single Kernel Characterization System) wykonano pomiary masy, średnicy zastępczej, wilgotności i twardości pojedynczych ziarniaków dwóch odmian pszenicy ozimej (Kris i Turnia). W obu odmianach występowało ziarno porażone Fusarium culmorum (zebrane z poletek po inokulacji grzybem) oraz zdrowe (z poletek bez inokulacji). Część materiału porażonego podzielono na kategorie stopnia porażenia według widocznych objawów. Otrzymane z SKCS wyniki dla wszystkich kategorii porażenia poddano analizie głównych składowych oraz liniowej analizie dyskryminacyjnej. Stwierdzono, że zastosowane metody pozwalają odróżnić ziarno zdrowe od porażonego, jednak otrzymana wartość współczynnika Fishera 3,56 pokazuje, że rozróżnienie jest niewystarczające do ewentualnego zastosowania metody w praktyce. Te same metody analizy zastosowano do większej liczby próbek ziarna zdrowego i porażonego (bez wyróżniania stopnia porażenia) obu odmian pszenicy. Wyniki liniowej analizy dyskryminacyjnej w tym przypadku charakteryzuje wartość współczynnika Fishera równa 28,6. Wskazuje to na możliwość praktycznego zastosowania wyników pomiarów SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy, jednak pod warunkiem, że obecne wyniki znajdą potwierdzenie dla większej liczby odmian pszenicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top