Influence of laser radiation on selected technological quality indices of two winter wheat varieties
 
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 137–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes in selected quality indices of two winter wheat varieties (Rysa, Mobela) subjected to pre-sowing laser stimulation (He-Ne laser) applying 1, 2, and 3 seed radiation were evaluated. The 1000-grain weight, vitreousness, protein and gluten contents, as well as sedimentation index and sedimentation number were determined in grains and flour of studied varieties. Achieved results were statistically processed. The varieties reaction to laser light radiation depended on the number of events. For Rosa cv., an increase of 1000-grain weight was recorded, and the extent of the change depended on the number of radiation events. Both studied varieties reacted with a decrease of sedimentation number value as compared to not-radiated grain. Mobela cv. manifested an increase of vitreous grains percentage after two radiations in reference to the control. Values of other technological quality parameters were modified after laser stimulation, but those changes were not statistically significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ światła lasera na wskaźniki jakości technologicznej dwóch odmian pszenicy ozimej
laser helowo-neonowy, pszenica ozima, MTZ, szklistość, wskaźniki jakości technologicznej
Określono zmiany wybranych wyróżników jakościowych dwóch odmian pszenicy ozimej (Rysa, Mobela) poddanej przedsiewnej stymulacji laserowej (laser He-Ne), stosując 1, 2 i 3-krotne naświetlanie nasion. W ziarnie i mące odmian analizowano masę tysiąca ziaren, szklistość, zawartość białka i glutenu oraz poziom wskaźnika sedymentacji i liczby opadania. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Reakcja odmian na naświetlanie światłem lasera zależała od krotności naświetlań. Dla odmiany Rysa stwierdzono istotny wzrost masy 1000 ziaren w odniesieniu do próbki kontrolnej. Wielkość zmian zależała od krotności naświetlań. Obie odmiany reagowały obniżeniem wartości liczby opadania w porównaniu z ziarnem nie naświetlanym. Dla odmiany Mobela po zastosowaniu 2 dawek napromieniowana stwierdzono wzrost udziału ziaren szklistych w porównaniu z ziarnem kontrolnym. Wartości pozostałych wskaźników jakości technologicznej badanych odmian ulegały modyfikacji po zastosowaniu stymulacji laserowej, ale zmiany nie były statystycznie istotne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125