Influence of land use on stability of loess soil aggregates
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 197-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The examinations were carried out on samples of a soil derived from loess, taken from 7 points within a study area under diversified land use: arable land, orchard, fallow land, voluntary afforesting and forest. In soil samples measurements of grain size distribution, pH in KCl, Corg and N total content, crushing strength and water stability of soil aggregates were carried out. The relationship of crushing strength on sand and clay content and beneficial influence of Corg on aggregates water stability were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu
gleba płowa wytworzona z lessu, agregaty glebowe, wodoodporność, wytrzymałość na zgniatanie
Przeprowadzono badania w próbkach gleby płowej wytworzonej z lessu, pobranych z 7 punktów powierzchni badawczej o zróżnicowanym użytkowaniu: pola orne, sad, odłogi, samorzutne zadrzewienia, las. W pobranych próbkach wykonano pomiar uziarnienia, pH w KCl, zawartości Corg, N ogólnego, wytrzymałości agregatów glebowych na zgniatanie i ich wodoodporności. Stwierdzono zależność wytrzymałości agregatów na zgniatanie od zawartości cząstek piaszczystych i ilastych, korzystny wpływ Corg na wodoodporność agregatów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top