Influence of irrigation and nitrogen fertilizer on assimilation and transpiration of wes-terwolds ryegrass
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation and Irrigation, Department of Water Management, Institute of Agricultural Engineering, West Pomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 395–408
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was carried in 2008 at the ES in Lipnik belonging to Western Pomerania University of Technology in Szczecin. Mixture of these grasses ryegrass westerwolds was cultivated in different water conditions (O-control-without supplemental irrigation and W – irrigated objects), and at different nitrogen fertilization doses (1 N – 50 kg, 2 N – 100 kg, 3 N – 150 kg N ha-1). Supplementary irrigation significantly increased the intensity of photosynthesis (27.5%) and transpi-ration (63%). Nitrogen fertilization always increased the assimilation and had a differentiated effect on transpiration. The contents of pigments decreased under the influence of irrigation and increased by nitrogen fertilization. Total yield (f.m.) of mixture of grasses harvested in this experiment was 50.1 t ha-1, whereas from not irrigated plots – 46.1 t ha-1. As effect of supplemental irrigation on the average yield was 7.9 t ha-1, which was 17.1% bigger compared to control (without supplemental irrigation). Application of nitrogen fertilizer in doses of 100 and 150 kg N ha-1 resulted in increase of yield by 41.6% and 61.1%, respectively, compared to the dose 50 kg N ha-1. Productive effect measured by yield was full significantly correlated with photosynthesis, transpiration and assimilation of pigments. Assimilation was significantly (positively) correlated with transpiration and water use photosynthetic efficiency, while negatively with transpiration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na asymilację i transpirację życicy westerwoldzkiej
życica, nawadnianie, nawożenie, fotosynteza, chlorofil
Doświadczenie polowe prowadzono w 2008 r. w SD Lipnik należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Mieszankę życic westerwoldzkich uprawiano w zróżnicowanych warunkach wodnych (O – obiekty kontrolne – bez nawadniania i W – obiekty nawadniane) oraz nawożenia azotem (1 N – 50 kg, 2 N – 100 kg, 3 N –150 kg N•ha-1). Uzupełniające nawadnianie istotnie podwyższało natężenie fotosyntezy (o 27,5%) i transpiracji (o 63%). Nawożenie zawsze zwiększało asymilację i różnie wpływało na transpirację – w zależności od wysokości dawki azotu i warunków wilgotnościowych gleby. Zawartość barwników malała pod wpływem nawadniania i zwiększała się w wyniku nawożenia azotem. Łączny plon świeżej masy zebrany w doświadczeniu wyniósł 50,1 t•ha-1, podczas gdy plon z poletek kontrolnych (bez nawadniania) – 46,1 t•ha-1. Dzięki nawadnianiu zanotowano istotny wzrost plonu wynoszący 7,9 t•ha-1 (17,1% w porównaniu do obiektu kontrolnego). Zastosowanie nawożenia azotowego w dawce 100 i 150 kg N•ha-1 spowodowało przyrosty odpowiednio o 41,6% i 61,1% w porównaniu do nawożenia dawką 50 kg N•ha-1. Efekty produkcyjne (plonowanie) były istotnie skorelowane z fotosyntezą, transpiracją i barwnikami asymilacyjnymi. Asymilacja była istotnie (dodatnio) skorelowana z transpiracją, podczas gdy współczynnik wykorzystania wody ujemnie z transpiracją.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125