Content of fat and tocopherols in seeds of polish varieties of Amaranthus cruentus L. in conditions of diversified fertilization with macroelements
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 409-415
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of diversified fertilization with macroelements on content of fat and α-, β-, γ- and δ-tocopherol in the seeds of polish varieties of amaranthus was investigated in the field experiment carried out in the years 2005-2006. The experiment involved: two varieties of amaranthus – Rawa and Aztec, and three increasing levels of NPK fertilization (1 – no fertilization; 2 – 90 N kg ha-1, 60 P2O5 kg ha-1, 60 K2O kg ha-1; 3 – 130 N kg ha-1, 70 P2O5 kg ha-1, 70 K2O kg ha-1). The results reveal, that the content of fat in the seeds of amaranthus largely depended on the variety of the plant and the variant of fertilization with macroelements. Exceptionally high content of fat in the seeds was observed at the highest level of NPK fertilization. Higher content of fat was found in the seeds of Aztek variety. It was observed, that both varieties of amaranthus differ in the content of α, β, γ-tocopherol and their total amount. Higher content of α, and γ-tocopherol as well as their total amount was found in the seeds of Aztek variety. The seeds of Rawa variety contained significantly more β-tocopherols than the seeds of Aztek variety. Fertilization wit increasing dosages of NPK had a significant influence only on the amount of β-tocopherol in the seeds of amaranthus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość tłuszczu oraz tokoferoli w nasionach krajowych odmian szarłatu (Amaranthus cruentus L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia makroelementami
zawartość tłuszczu, tokoferole, szarłat
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2005-2006 zbadano wpływ zróżnicowanego nawożenia makroelementami na zawartość tłuszczu oraz α-, β-, γ- i δ- tokoferolu w nasionach krajowych odmian szarłatu. Czynnikami doświadczenia były: dwie odmiany szarłatu– Rawa i Aztek oraz trzy wzrastające poziomy nawożenia NPK (1 – bez nawożenia, 2 – 90 N kg∙ha-1, 60 P2O5 kg∙ha-1, 60 K2O kg∙ha-1; 3 – 130 N kg∙ha-1, 70 P2O5 kg∙ha-1, 70 K2O kg∙ha-1). Na podstawie wyników badań można wnioskować, że zawartość tłuszczu w nasionach szarłatu była istotnie uzależniona od odmiany oraz wariantu nawożenia makroelementami. Szczególnie dużą zawartość tłuszczu w nasionach uzyskano przy najwyższym poziomie nawożenia NPK. Wyższą zawartością tłuszczu w nasionach cechowała się odmiana Aztek niż Rawa. Stwierdzono, że odmiany szarłatu istotnie różnią się między sobą zawartością: α, β, γ-tokoferolu oraz całkowitą ich ilością. Wyższą zawartością α- i γ-tokoferolu oraz ogólną ich zawartością cechowały się nasiona odmiany Aztek niż Rawa. Nasiona odmiany Rawa posiadały istotnie więcej β-tokoferolu niż odmiany Aztek. Nawożenie wzrastającymi dawkami NPK miało istotny wpływ tylko na ilość β-tokoferolu w nasionach szarłatu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top