Occurrence, threats and suggestion for the protection of amphibians, reptiles and birds on the territory of the Solska Forest (Sandomierska Valley)
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, University of Agriculture Akademicka 13 str., 20-950 Lublin
 
2
Roztocze National Park, Plażowa 2 str., 22-470 Zwierzyniec
 
3
Roztocze National Park, Plażowa 3 str., 22-470 Zwierzyniec
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 539-545
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper describes results of observations on amphibians, reptiles and birds from the Solska Forest (located in the voivodeships of Lublin and Podkarpacie, SE Poland) in 1993-2002. Fourteen species of amphibians (e.g., Spotted Salamander, Crested Newt, Natterjack), 7 species of reptiles (e.g., European Pound Turtle and Smooth Snake) and 209 species of birds (e.g., Black Stork, Ferruginous Duck, White-tailed Eagle, Short Toed Eagle, Lesser Spotted Eagle, Corncrake, Eagle Owl, Ural Owl, Tengmalm's Owl, Nightjar, Roller, Bluethroat) were found in the territory of the Solska Forest. This paper presents possible threats to the above groups of vertebrates. Suggestions for their protection are also given. The Solska Forest is one of the most important areas for the amphibians, reptiles and birds in Poland and should be protected as a national park.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie, zagrożenia oraz propozycje ochrony płazów, gadów i ptaków Puszczy Solskiej (Kotlina Sandomierska)
Puszcza Solska, płazy, gady, ptaki, park narodowy
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę występowania oraz zagrożenia i wstępne postulaty ochrony płazów, gadów i ptaków Puszczy Solskiej (Kotlina Sandomierska). Na badanym terenie stwierdzono 14 gatunków płazów, 9 gatunków gadów oraz 209 gatunków ptaków - w tym wiele gatunków rzadkich, zagrożonych i ginących. Puszcza Solska jest przeto jedną z najważniejszych polskich ostoi tych zwierząt, co jest ważnym argumentem za utworzeniem na tym terenie parku narodowego. Głównymi zagrożeniami dla wymienionych grup zwierząt są m.in.: intensywna gospodarka leśna, odwadnianie terenów podmokłych, gospodarka łowiecka, kłusownictwo, nasilający się ruch motoryzacyjny i turystyczny oraz intensywna gospodarka rolna na terenach przylegających do Puszczy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top