Influence of different share of spring wheat in crop rotation on leaf area index (LAI)
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Science in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 269-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The 2002-2004 study evaluated the leaf area index (LAI) of spring wheat in four crop rotations. A computer scanner and suitable software were used to analyse the surface area of leaves. It was shown that the LAI coefficient depended on crop rotations, growth stages and positions of leaves on plant. Cultivation of spring wheat in monoculture diminished the value of the LAI index in relation to crop rotations. Largest surface area was produced by leaves in the stage of earing, smaller in the stage of blooming, and significantly the smallest in the period of milk stage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na indeks powierzchni liści (LAI)
indeks powierzchni liści (LAI), zmianowanie, faza rozwojowa, położenie liści na roślinie, pszenica jara
W latach 2002-2004 oceniono kształtowanie się wartości indeksu powierzchni liści (LAI) pszenicy jarej odmiany Opatka wysiewanej w zmianowaniu o różnym jej udziale w strukturze zasiewów. Oznaczenia wykonano na 3 poziomach rozmieszczenia liści w łanie: górnym, środkowym i dolnym oraz w trzech fazach rozwojowych: kłoszenia (stadium 55-59), kwitnienia (60-65) i dojrzałości mlecznej (70-71). Do pomiaru powierzchni liści wykorzystano komputer przenośny ze skanerem i program analizujący liście. Wykazano, że wartość indeksu LAI zależała od zmianowania, fazy rozwojowej oraz rozmieszczenia liści w łanie. Uprawa pszenicy w zmianowaniu D (100% pszenicy) istotnie zmniejszała wartość LAI w każdej fazie rozwojowej, w stosunku do uprawy w zmianowaniach z 25 i 50% jej udziałem strukturze zasiewów. Największą powierzchnię liści wytworzyła pszenica w fazie kłoszenia, mniejszą w fazie kwitnienia, natomiast istotnie najmniejszą w okresie dojrzałości mlecznej ziarniaków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top