Monitoring of changes in the reflectance of electromagnetic radiation from winter oilseed rape canopy with the use of field radiometer CE 313
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Acclimatization, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
 
2
Institute of Plant Protection, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 255-268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was determination of the effect of differentiated nitrogen fertilization and the variety of winter oilseed rape on the results of spectral measurements, and estimation of the opportunities of yield forecasting on the basis of reflectance factors and vegetative indices. Measurements of spectral radiation from the plants were carried out with the use of radiometer CE 313 (Cimel Electronique Co.) and evaluated in the form of three reflectance factors (SWO650, SWO850, SWO1650) and three vegetative indices (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, RVI – Ratio Vegetation Index, ELAI – Estimated Leaf Area Index). The conducted experiments proved significant differences between plots sown with different plant varieties and fertilized with different doses of nitrogen. Differentiation of plant development under the influence of nitrogen fertilization was shown in the phase of full budding of oilseed rape using all analysed reflectance factors and vegetative indices, as well as at the beginning of the phase of silique development. High correlation between the values of spectral measurements carried out in the phase of full budding of oilseed rape and the yield of seeds, and convergence of the differentiation of the spectral characteristics and the yields obtained from experimental combinations indicate the possibility of applying spectral measure-ments in estimation of the status of crop cultures and in forecasting of winter oilseed rape yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Monitorowanie zmian w odbiciu promieniowania elektromagnetycznego od łanu rzepaku ozimego za pomocą radiometru polowego CE 313
odmiany rzepaku ozimego, dawki nawożenia azotem, pomiary spektralne
Celem tego opracowania było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem i odmiany na wyniki pomiarów spektralnych oraz ocena możliwości prognozowania plonowania rzepaku ozimego na podstawie wartości współczynników odbicia fal i wskaźników wegetacyjnych. Pomiary odbicia spektralnego od roślin rzepaku wykonano przy użyciu polowego radiometru CE 313 firmy Cimel Electronique. Wyniki pomiarów spektralnych poletek rzepaku przedstawiono w postaci trzech spektralnych współczynników odbicia fal (SWO650, SWO850, SWO1650) oraz trzech wskaźników wegetacyjnych (NDVI, RVI, ELAI). Przeprowadzone doświadczenie wykazało istotne różnice pomiędzy poletkami obsianymi różnymi odmianami i nawiezionymi różnymi dawkami azotu. Zróżnicowanie rozwoju roślin pod wpływem nawożenia azotem wykazano w fazie pełni pąkowania rzepaku przy pomocy wszystkich analizowanych współczynników odbicia fal i wskaźników wegetacyjnych oraz na początku fazy rozwoju łuszczyn. Wysoka korelacja pomiędzy wartościami pomiarów spektralnych przeprowadzonych w fazie pełni pąkowania rzepaku a plonem nasion oraz zbieżność zróżnicowania charakterystyk spektralnych i plonów uzyskanych z kombinacji doświadczalnych wskazują na możliwość zastosowania pomiarów spektralnych do oceny stanu upraw i prognozowania plonu rzepaku ozimego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top