High intensity led light in lettuce seed physiology (Lactuca sativa L.)
 
More details
Hide details
1
National Polytechnic Institute, SEPI-ESIME “Zacatenco”, Professional Unit ‘Adolfo López Mateos’, Col. Lindavista, México D.F., C.P. 07738, Mexico
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 665-677
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to improve the physiology of plants, this research evaluated the effect of high-intensity LED light (red, blue and green) on the following variables: germination (PG), hypocotyl length (HL), fresh (FW) and dry (DW) weight, in three types of lettuce seed (White Boston, Romana and Black Simpson). Exposure times with colour light were 12, 6 and 3h, with a complement of time for treatments with 6 and 3h of white LED light. We used a completely randomised design with four replications of 30 seeds. Treatments with green and red light to 12h had increases above 90% in HL against the control for the three varieties. The blue light treatment (3h) increased 23% in FW White Boston variety and the red light (3h) increased 14% the DW variable in Roman variety, compared to the control.  In this study, treatments with colour light presented results above the control; however, a treatment with a single type of light is not optimal to improve plant physiology. The physiological responses evaluated showed variation related to the genotype of seed and to the time of exposure to high-intensity LED light, so this type of light is a viable option for improving the physiology of plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie światła led wysokiej intensywności w fizjologii nasion sałaty (Lactuca sativa L.)
LED, wysoka intensywność, sałata, fizjologia
W celu uzyskania poprawy fizjologii roślin, w badaniach dokonano oceny wpływu światła LED wysokiej intensywności (czerwone, niebieskie i zielone) na następujące zmienne: kiełkowanie (PG), długość hipokotylu (HL), świeżej (FW) i suchej (DW) masy nasion trzech odmian sałaty (White Boston, Romana i Black Simpson). Czasy naświetlania światłem barwnym wynosiły 12, 6 and 3 h, z uzupełniającym doświetlaniem wariantów z czasami 6 i 3 h białym światłem LED. Zastosowano kompletnie zrandomizowany układ doświadczenia, w czterech powtórzeniach po 30 nasion. Warianty ze światłem zielonym i czerwonym oraz czasami naświetlania do 12 h wykazały ponad 90% wzrost HL w stosunku do kontroli dla trzech odmian. W wariancie ze światłem niebieskim (3 h) uzyskano 23% wzrost parametru FW u odmiany White Boston, a w wariancie ze światłem czerwonym (3 h) 14% wzrost zmiennej DW u odmiany Roman, w porównaniu do kontroli. W badaniach zastosowanie naświetlania światłem barwnym dało lepsze wyniki niż w przypadku kontroli, jednak naświetlanie jednym rodzajem światła nie jest optymalne dla uzyskania poprawy fizjologii roślin. Oceniane reakcje fizjologiczne zmieniały się w zależności od genotypu nasion i czasu naświetlania światłem LED wysokiej intensywności, tak więc zastosowanie tego typu światła stanowi możliwą opcję w poprawie fizjologii roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top