Geoinformatical method in climatological elaborations
 
 
More details
Hide details
1
Deapartment of Forest Climatology, Agricultural University, Al. 29 Listopada 46, 31- 425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 235-245
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents different variants of utilising the GIS methods and tools to visualisation of spatial data for needs of climatology. The results of meteorological observation and measurements were used was executed in 1997-2002. The study area is in the eastern part of Beskid Sądecki Mountains range, at the border with Beskid Niski, and occupies a section of the Czarny Potok catchment area on the slopes of Jaworzyna Krynicka Massif. A microclimatic valorisation is introduced graphically with the use of Geographic Information System tools. The results were executed was complex microclimatic valorisation of Jaworzyna Krynicka. It the advanced methods of analysis were used was in geoinformatic support about interpolated procedures, generalisation procedures and spatial analysis. It was executed over 200 thematic layers for different climatic indicators and meteorological elements together. The geographical information system elements used for presenting the variability of the results are a good and versatile information-gathering tool as regards the spatial differentiation of the microclimatic and topoclimatic conditions at Jaworzyna Krynicka.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody geoinformatyczne w opracowaniach klimatologicznych
opracowanie klimatologiczne, GIS, kartografia
Praca przedstawia różne warianty stosowania metod i narzędzi geoinformatycznych do wizualizacji danych przestrzennych dla potrzeb klimatologii. Wykorzystano w tym celu materiał badawczy zgromadzony w trakcie pomiarów i obserwacji meteorologicznych przeprowadzonych w latach 1997-2002 na obszarze zlewni Czarnego Potoku w Krynicy Zdrój. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano kompleksowej waloryzacji mikroklimatycznej Jaworzyny Krynickiej. Wykorzystano w tym celu zawansowane metody analizy geoinformatycznej w oparciu o procedury interpolacyjne, generalizacyjne oraz analizę przestrzenną. Do opracowań szczegółowych wykorzystano sprawdzone modele matematyczne dla oceny warunków klimatycznych. Łącznie opracowano ponad 200 warstw tematycznych dla różnych elementów meteorologicznych i wskaźników klimatycznych stanowiących podstawę opracowania kartograficznego w postaci mapy rozmieszczenia mikroklimatów na obszarze Jaworzyny Krynickiej i Doliny Czarnego Potoku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top