Application of the model of agroclimate of Poland in agrotopoclimatic analysis of Korczyna administrative district
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Applied Informatics, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 133-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study the Model of Agroclimate of Poland (MAP) computer application was used as a tool for agrotopoclimatic analysis. The paper presents methods for the construction of numerical maps of agrotopoclimate characteristics. For this purpose the digital elevation model (DEM), with the resolution of 60x60 meters, and the numerical characteristics of relief were used. Using different GIS analysis (slope, aspect), a raster layer of topographic coefficients was constructed. The results of agrotopoclimatic analysis are presented on numerical maps of climatic water balance and probability of ripening of maize. The usefulness of the MAP program for deriving agrotopoclimate characteristics was shown. However, more research is needed to determine procedures for the derivation of different kinds of relief and to test the program in other regions of Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie modelu agroklimatu Polski do analiz agrotopoklimatycznych na przykładzie gminy Korczyna
GIS, Model Agroklimatu Polski, analizy agrotopoklimatyczne
Program komputerowy Model Agroklimatu Polski (MAP) wykorzystywany jest w Systemach Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzie do opracowania numerycznych map agroklimatycznych. W pracy zastosowano MAP do tworzenia numerycznych map agrotopoklimatycznych dla położonej w południowo wschodniej Polsce gminy Korczyna. W opracowaniu wykorzystano numeryczny model terenu (NMT) o rozdzielczości 60x60m. Dla map dużej rozdzielczości MAP wymaga określenia tzw. współczynnika topografii. Warstwę danych z tym współczynnikiem opracowano w formie danych rastrowych. Jako przykład analiz agrotopoklimatycznych wykonano mapę klimatycznego bilansu wodnego oraz mapę prawdopodobieństwa dojrzewania kukurydzy FAO 270 dla warunków termicznych z lat 1941-1990 i prognozowanych na lata 2001-2010. Wyniki prac świadczą o dużych możliwościach wykorzystania MAP w analizach agrotopoklimatycznych. Konieczne jest jednak sprecyzowanie zasad wydzielania współczynnika topografii oraz przeprowadzenie podobnych analiz w innych rejonach Polski.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top