Digital watershed model as a basis for anti-erosional meliorations within rural watersheds
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science Erosion Control and Land Protection The Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 201-209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents research results on the acquisition and processing of spatial data, application of spatial analyses and modeling for the purpose of precisely determining the location and extent of anti-erosion meliorations. A Digital Watershed Model (DWM) has been build through digitalization of analogue maps. The DWM was a basis for further investigations, including the arrangement of rural roads in the relief of the terrain, the urgency of road hardening and qualitative water erosion indicators. Moreover, the SINMAP model was used for modeling slope stability, and the EROSION 3D for modeling water erosion. The results provided a basis for the preparation of a map of recommended anti-erosion measures, taking into account the urgency of their implementation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cyfrowy model zlewni jako podstawa do planowania melioracji przeciwerowyjnych w zlewniach rolniczych
modelowanie przestrzenne, GIS, melioracje przeciwerozyjne
W pracy przedstawiono wyniki badań nad pozyskiwaniem danych przestrzennych, zastosowaniem analiz przestrzennych i modelowania przestrzennego dla celów precyzyjnego wyznaczania lokalizacji i zasięgów melioracji przeciwerozyjnych. W oparciu o dane analogowe utworzono Cyfrowy Model Zlewni, na którym przeprowadzono analizy przestrzenne: układu dróg rolniczych i użytków w rzeźbie terenu, pilności utwardzania dróg oraz jakościowych wskaźników erozji wodnej. Ponadto przeprowadzono modelowanie stateczności stoków w modelu SINMAP oraz erozji wodnej powierzchniowej w modelu EROSION 3D. Na podstawie wyników badań przestrzennych opracowano cyfrową mapę zalecanych zabiegów przeciwerozyjnych, uwzględniając pilność ich wprowadzenia. Cyfrowy Model Zlewni może służyć jako podstawa systemu wspierania decyzji na szczeblu samorządów i RZGW w zakresie rozpoznania i zapobiegania erozji wodnej i ruchom masowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top