RESEARCH PAPER
Soils and vegetation of small interforest bogs of Sobibór forest inspectorate (Wołczyny Forest District)
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 235-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations of soils and vegetation were conducted on a few small interforest bogs of Sobibór Forest Inspectorate, situated in the eastern part or the Polesie Lubelskie. The largest area is occupied there by communities of high peatbogs of Oxycocco·Sphagnetea class, like: Eriophoro-Sphagnetum and Ledo-Sphagnetum, a smaller area is occupied by forest soils of Vaccinio Piceetea class: Vaccinio uliginosi-Pinetum and Molinio-Pinetum. The soil cover consists mainly of peat soils or high peatbogs and peat-gley soils. A smaller area is occupied by peat soils of low peatbogs and peat-gleypodzol soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gleby i roślinność małych śródleśnych bagien Nadleśnictwa Sobibór (Leśnictwo Wołczyny)
Polesie Lubelskie, torfowiska, zbiorowiska roślinne, gleby
Badania przeprowadzono na kilku małych śródleśnych bagnach Nadleśnictwa Sobibór (leśnictwo Wołczyny). Badania te dotyczyły szaty roślinnej oraz pokrywy glebowej. W celu scharakteryzowania roślinności tych bagien wykonano 29 zdjęć fitosocjologicznych. Największą powierzchnię na omawianych obiektach zajmują zbiorowiska torfowisk wysokich z klasy Oxycocco·Sphagnetea jak: Eriophoro-Sphagnetum oraz Ledo-Sphagnetum, mniejszą leśne z klasy Vaccinio-Piceetea - Vaccinio uliginosi-Pinetum oraz Molinio-Pinetum. Pokrywę glebową tworzą głównie gleby torfowe torfowisk wysokich oraz torfowo-glejowe. Mniejszą powierzchnię zajmują gleby torfowe torfowisk niskich oraz gleby glejobielicowe torfiaste. Na badanych obiektach wykonano 8 odkrywek glebowych. W pobranych próbkach glebowych oznaczono: pH w H2O i I M KCl oraz zawartość materii organicznej i P, K, Na, Ca, Mg, Fe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top