Forecasting of soil water reserves with different time step
 
More details
Hide details
1
Department of Agro- and Hydrometeorology, Institute of Environmental Development and Protection University of Agriculture, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 197-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the base of average decade ground water levels, decade precipitation sums and the number of days with precipitation from different ranges one derived regression equations for these elements and soil water content for five different terms. One used data from the 1th of November in previous year to the 1th decade of May in the next year for bare soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowanie zasobów wodnych gleby z różnym progiem czasowym
zasoby wodne gleby, prognozy wiosenne
W oparciu o średnie dekadowe wartości stanów wód gruntowych, sumy dekadowe opadów atmosferycznych oraz liczbę dni z opadem w dekadzie dla różnych klas wyprowadzono zależności w postaci równań regresji pomiędzy wymienionymi powyżej elementami i zasobami wodnymi gleby na wiosnę dla pięciu terminów. Do wykonania tego zadania wykorzystano materiały pochodzące od 1 listopada roku poprzedniego do pierwszej dekady maja roku następnego dla powierzchni nieporośniętej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top