Field monitoring system of physical-chemical parameters of soil and ground
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 533-545
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents functional and technical assumptions for an automatic data logger developed in the Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin. The device is equipped with a number of interfaces enabling to connect various measurement sensors, communicate by the radio link and Internet network with a base station for the purpose of data transmission and system configuration. The presented system possesses also an integrated high-capacity data memory and is able to work for a long time with battery power supply. Examples of various configurations of the device are described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów
monitoring, czujniki pomiarowe, TDR, sondy jonoselektywne
W pracy przedstawiono założenia funkcjonalne i techniczne automatycznego rejestratora danych, który został opracowany w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Urządzenie to wyposażone jest w bogaty zestaw interfejsów umożliwiających dołączenie do niego wielu czujników pomiarowych, komunikowanie się łączem radiowym i przy pomocy sieci Internet ze stacją bazową w celu przesyłania danych i konfigurację eksperymentu pomiarowego, posiada dużą zintegrowaną pamięć danych i charakteryzuje się znikomym poborem prądu umożliwiając długotrwałą pracę przy zasilaniu bateryjnym. Przedstawiono również przykłady konfiguracji urządzenia w zastosowaniu do monito-rowania wielkości niezbędnych do oceny stanu fizykochemicznego gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top