Analysis of compression process of rapeseed in oil point test
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Pngineering,University of Technology, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20- 290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 547-555
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper results of measurement of oil point of rapeseed measured by INSTRON machine are presented. Two main parameters, moisture and temperature of rapeseed, that influence mechanical properties of rapeseed were taken into account in measurements. The influence of those parameters on oil point and strain energy has been shown. Measurement apparatus used allows to measure strain and stress in time, and maximal value of stress in oil point together with energy needed for compression of rapeseed. Measurement method of compression process of rapeseed bed allows to observe relaxation process after the oil point. Significant influence of parameters taken into account – moisture and temperature of rapeseed bed – points to the main factors that endanger storage process in silos.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza procesu ściskania nasion rzepaku w teście olejowym
nasiona rzepaku, metoda tłoczenia na zimno, punkt olejowy, krzywa ściskania
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów punktu olejowego nasion rzepaku przeprowadzone w maszynie wytrzymałościowej INSTRON. W badaniach uwzględniono dwa podstawowe parametry nasion, decydujące o ich właściwościach mechanicznych: wilgotność i tempe-raturę. Pokazano wpływ tych czynników na wartość punktu olejowego i energię ściskania wydatkowaną do osiągnięcia punktu olejowego. Zastosowany zestaw pomiarowy umożliwia pomiar naprężenia i odkształcenia próbki w punkcie olejowym oraz energii wydatkowanej na ściskanie do osiągnięcia punktu olejowego. Przedstawiona metoda pomiaru parametrów procesu ściskania złoża nasion pozwala na opis przebiegu zjawiska relaksacji, występującego w próbce, które może być badane za pomocą użytego przez autorów zestawu aparaturowego. Wyraźny wpływ uwzględnionych w badaniu czynników, temperatury i wilgotności, wskazuje na główne zagrożenia dla składowanego w silosach materiału. Wyniki badań mogą przyczynić się do poszukiwania zabiegów hydrotermicznych, które ułatwią proces pozyskiwania oleju z nasion rzepaku podczas ich ściskania w prasach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top