Effect of soil condition on yielding of spring wheat and spring barley
 
More details
Hide details
1
Department of Cereals Cultivation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 457-464
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment series with spring wheat and spring barley were carried out across Poland in the years 1989-2003. Dependence between grain yield and soil texture, P K Mg content in soil, soil pH and soil complex was investigated. The highest grain yields of cereals were obtained on more finely textured soil (silt, light loam), on good wheat complex, at soil pH above 5.5 and at higher P K Mg content in soil. More grain yield differentiation of cereals as affected by soil texture and less grain yield differentiation as affected by P content in soil was noted. Wheat showed higher yield decrease under inferior soil conditions than barley. More sensitivity to low soil pH was shown by barley.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jakości gleby na plonowanie pszenicy jarej i jęczmienia jarego
pszenica, jęczmień, warunki glebowe, plon ziarna, zawartość P K Mg w glebie
W latach 1989-2003 przeprowadzono na terenie całego kraju serię wielopunktowych doświadczeń polowych z pszenicą jarą i z jęczmieniem jarym. Badano zależność plonu ziarna od składu granulometrycznego gleby, jej zasobności w fosfor, potas i magnez, pH gleby i kompleksu glebowo-rolniczego. Wyższe plony ziarna tych zbóż uzyskano na glebach zwięźlejszych (pyły zwykłe, gliny lekkie) należących do kompleksu pszennego dobrego, o pH gleby powyżej 5,5 i wysokiej zasobności w fosfor, potas i magnez. Pszenica wykazała większe wymagania glebowe od jęczmienia, który okazał się jedynie bardziej wrażliwy na niskie pH gleby. Spośród badanych właściwości gleby, największy wpływ na zróżnicowanie plonów wywarł skład granulometryczny, najmniejszy zaś zasobność gleby w fosfor.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top