Specific of agriculture in Krzesiński Landscape Park
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, West Pomeranian University of Technology ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 303-311
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Krzesinski Landscape Park is situated in Cybinka, Gubin and Maszewo communes, in the Lubuskie Province. The Park has varied plant and animal life, low agricultural utilization and tourist penetration. A majority of the communes have less favourable conditions for agricultural production. The share of weak and very weak arable soils in the communes ranges from 37.6% to 57.9%. Large afforested area (57.2-66.2%), low share of agricultural land (26.4-66.2%) and small density of population (12-24 persons per km2) favours development of non-agricultural functions within the area of the park. In the structure of farms, small farms - up to 5 ha - prevail, whereas bigger farms (15 ha and more) constitute only 8.4-9.9%, but they hold from 70.4 to 89.6% of agricultural lands. A disadvantageous phenomenon for environment protection and biodiversity conservation is domination of cereals in sowings structure (75.7-82.2%), mainly wheat and rye. Low number of animals per 100 ha of agricultural land, especially in small farms (up to 5 ha), and larger farms (15 ha and more), does not provide for the minimum manure fertilisation of agricultural areas, which causes humus depletion and increases the risk for soil degradation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Specyfika rolnictwa na obszarze Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
Krzesiński Park Krajobrazowy, obsada zwierząt, struktura agrarna, struktura gospodarstw, struktura zasiewów, warunki glebowe
Krzesiński Park Krajobrazowy leży na terenie gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo, w województwie lubuskim. Odznacza się zróżnicowaną szatą roślinną, interesującą fauną, niskim zaludnieniem oraz minimalnym zagospodarowaniem rolniczym i stosunkowo niewielką penetracją turystyczną. Warunki do produkcji rolniczej w gminach Parku są mało korzystne (Cybinka i Maszewo) lub średnio korzystne, a udział gleb marginalnych wynosi 37,6-57,9%. Duża lesistość (57,2-66,2%), mały udział użytków rolnych (26,4-32,0%) i mała gęstość zaludnienia (12-24 osób na 1 km2) sprzyjają rozwojowi pozarolniczych funkcji obszaru Parku. W strukturze agrarnej przeważają liczbowo gospodarstwa małe (do 5 ha); gospodarstw większych (powyżej 15 ha) jest 8,4-9,9%, ale posiadają one od 70,4 do 89,6% użytków rolnych. Zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności jest duży udział zbóż w strukturze zasiewów (75,7- 82,2%) z przewagą pszenicy i żyta. Mała obsada zwierząt, zwłaszcza w gospodarstwach małych (do 5 ha) i większych (powyżej 15 ha) nie zapewnia racjonalnego nawożenia obornikiem gruntów użytkowanych rolniczo, co powoduje zubożenie gleby w próchnicę i zwiększa jej podatność na degradację.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top