Effects of long-term use of apple orchards on some aspects of soil physical quality
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, University of Life Science in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticular Plants, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
3
Subdepartment of Horticultural Economics University of Life Sciences in Lublin, 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58, Poland
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 289-299
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study reported here was aimed at the estimation of the effects of over 15-years of cultivation of apple trees on the physical status of soil in orchards situated on various soils. The study was conducted on soils with silty particle size distributions (a Haplic Chernozem developed from loess, a Haplic Luvisol developed from loess (1), a Haplic Luvisol (non-uniform), developed from silt (2), and a Fluvic Cambisol developed from silty formations). The determinations included the particle size distribution and the density of the soils, solid phase density, total porosity (TP), field water capacity (FC). In addition, the quality of the air-water relations was analysed, determining the values of FC/TP ratio. The study showed that the values of the parameters under analysis were affected by the soil type, genetic horizon, soil layer, and also by the intensity of orchard care. Long-term maintenance of herbicide belts had a fairly beneficial effect on the physical status of the soils under study. A slight compaction of soil was noted (in comparison with the normal consolidation system of weakly-compacted one) as well as very good water properties. It is predicted that, only at the state of field saturation of the soil with water, conditions occurred that inhibited gas exchange between the soil and the atmosphere.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wieloletniego użytkowania sadów jabłoniowych na niektóre aspekty fizycznej jakości gleby
wieloletnie uprawy sadownicze, jabłoń, fizyczne właściwości gleby
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu ponad 15-letniej uprawy jabłoni na stan fizyczny gleby w sadach położonych na różnych glebach, w czterech wybranych mezoregionach Lubelszczyzny. Badania zostały przeprowadzone na glebach o pyłowym składzie granulometrycznym (Haplic Chernozem wytworzony z lessu, Haplic Luvisol wytworzona z lessu (1), Haplic Luvisol niecałkowita wytworzona z pyłu (2), Fluvic Cambisol wytworzona z utworów pyłowych). Określono uziarnienie i gęstość gleb, gęstość stałej fazy, porowatość ogólną (TP), polową pojemność wodną (FC) oraz przeprowadzono analizę jakości stosunków powietrzno-wodnych, wyznaczając wartości ilorazu FC/TP. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na wielkość analizowanych parametrów miały wpływ: typ gleby, poziom genetyczny, warstwa gleby, jak również intensywność pielęgnacji sadu. Wieloletnie utrzymanie pasów herbicydowych względnie korzystnie kształtowało stan fizyczny badanych gleb. Obserwowano niewielkie zagęszczenie gleby (w porównaniu z układem normalnie zwięzłym lub słabo zbitym) i bardzo dobre właściwości wodne. Przewiduje się, że jedynie w stanie polowego wysycenia gleby wodą będą występowały warunki utrudniające wymianę gazową między glebą a atmosferą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top