RESEARCH PAPER
Agrophysical aspects of simplifications in soil cultivation system
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilisation of Horticultural Plants, University of Agriculture, Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-23
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 119-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments carried out on lessive soil derived from silty medium loam. The effect of reduced tillage on physical properties of soil in layer 0-20 cm was investigated. The effect of differentiated pre-winter and spring pre-sowing soil cultivation, cover crops and no-tillage on soil moisture, density, total porosity and contents of profitable soil aggregates was estimated. Application of the reduced soil cultivation system under vegetables created the increase of soil density and decrease of total soil porosity. The studies found out a positive influence of pre-winter ploughing on soil humidity, density and total porosity. Profitable effect of cover crops on physical properties of soil was noticed. No-tillage cultivation system did not have a significant influence on the soil moisture.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrofizyczne aspekty uproszczeń w uprawie roli
uproszczenia w uprawie roli, właściwości fizyczne gleby
W doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 1976-2000 na glebie lessowej, badano wpływ uproszczeń w uprawie roli na kształtowanie fizycznych właściwości gleby pod warzywami. Oceniano efekty spłycania przedzimowej i wiosennej przedsiewnej uprawy roli, mulczowania międzyplonowymi roślinami okrywowymi oraz stosowania uprawy zerowej i siewów bezpośrednich. Badano wilgotność gleby, gęstość i porowatość ogólną oraz zawartość korzystnych frakcji agregatów glebowych o średnicy 1-5 mm. Zastosowanie uproszczeń w uprawie roli poprzez spłycenie zabiegów uprawowych powodowało wzrost gęstości gleby i zmniejszenie jej porowatości ogólnej. Wraz ze wzrostem głębokości spulchnienia roli wzrastała jej pojemność kapilarna. Spłycenie przedzimowej uprawy roli wywierało niekorzystny wpływ na wilgotność gleby w okresie wczesnowiosennym i w początkowym okresie wegetacji roślin. Uprawa zerowa i siewy bezpośrednie nie wykazywały ujemnego wpływu na stan uwilgotnienia gleby. Rośliny okrywowe korzystnie oddziaływały na wilgotność gleby, gęstość i porowatość ogólną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top