Role of lignocellulosic biomass pretreatment in the production of bioethanol II generation
 
More details
Hide details
1
Institute of Fermentation Technology and Microbiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Łódź University of Technology, ul. Wólczańska 171/173, 90‐924 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 301-318
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to review the literature reports on the production of second generation bioethanol, with particular emphasis on the role of the pre-treatment of lignocellulosic biomass. The paper characterises raw materials base and the stages of production of bioethanol. Moreover it provides an evaluation of potential benefits associated with the production of bioethanol from lignocellulosic biomass. Apart from that, it highlights difficulties of exploitation of lignocellulosic biomass which are mainly caused by the crystalline structure of cellulose and the presence of lignin in the structure of the biomass. It presents the classification of the leading methods of pre-treatment and their usefulness for effective preparation of raw materials for ethanol fermentation. It discusses the desirability of selection of appropriate methods of pre-treatment of biomass, indicating the potential benefits as well as losses caused by the use of unsuitable reagents and conditions. It presents the problems related to the use of chemical agents in the pretreatment stage, e.g. the cost of purchase and recycling of chemicals, corrosion of equipment, the need for neutralisation or removal of chemicals before the fermentation stage. Attention is also paid to the process parameters, enzymes, yeasts and other microorganisms used in the process, having abilities to ferment hexoses and pentoses generated during the hydrolysis of cellulose and hemicellulose.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w produkcji bioetanolu II generacji
bioetanol II generacji, biomasa lignocelulozowa, produkcja bioetanolu II generacji, obróbka wstępna
Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu doniesień literaturowych dotyczących produkcji bioetanolu II generacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej. W artykule scharakteryzowano bazę surowcową i etapy wytwarzania bioetanolu oraz oceniano potencjalne korzyści związane z produkcją bioetanolu otrzymywanego z biomasy lignocelulozowej. Oprócz tego podkreślono trudności eksploatacji biomasy lignocelulozowej spowodowane głównie krystaliczną strukturą celulozy i występowaniem w strukturze biomasy ligniny. Przedstawiono klasyfikację wiodących metod obróbki wstępnej i ich konieczność dla efektywnego przygotowania surowców do fermentacji etanolowej. Omówiono zasadność doboru odpowiednich metod obróbki wstępnej biomasy, wskazując potencjalne korzyści, jak i straty powodowane stosowaniem nieodpowiednich reagentów i warunków. Przedstawiono problemy związane z użytkowaniem środków chemicznych podczas etapu obróbki wstępnej, obejmujące m. in. koszt zakupu, recykling odczynników, korozję sprzętu, konieczność neutralizacji bądź usunięcia przed etapem fermentacji. Zwrócono także uwagę na parametry procesowe, stosowane enzymy, drożdże i inne mikroorganizmy wykazujące uzdolnienia do fermentacji heksoz i pentoz generowanych podczas hydrolizy celulozy i hemicelulozy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top