Effect of type of use on content of various magnesium and potassium forms in profiles of rendzinas
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Institute of Agricultural Science in Zamość, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 765–771
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of this paper was evaluation of the influence of the type of land use (forest, cultivated field) on the content and presence of total, available and exchangeable magnesium and potassium forms in rendzina profiles. The experiment was conducted on the Lublin upland. In five places, one forest type and one agricultural type rendzina profiles were chosen. Each analysed pair of soils (forest and agriculturally used field) embraced sites in the vicinity of each other and characterized by similar relief. The investigated rendzinas were characterized by low and average content of available magnesium forms and average content of available potassium. The land use had significant effect only on the content and distribution of available forms of magnesium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu użytkowania na zawartość róŜnych form magnezu i potasu w profilach rędzin
rędziny, magnez, potas, pole, las
Celem pracy była ocena wpływu sposobów użytkowania (las, pole uprawne) na zawartość i rozmieszczenie w profilach rędzin, całkowitych, przyswajalnych i wymiennych form magnezu i potasu. Badania były prowadzone na Wyżynie Lubelskiej. W 5 miejscowościach wytypowano po jednym profilu rędziny leśnej i uprawianej rolniczo. Każda analizowana para gleb (las, pole uprawne) występowała w bliskim sąsiedztwie i charakteryzowała się podobną rzeźbą terenu. Badane rędziny charakteryzowały się niską i średnią zawartością przyswajalnych form magnezu i średnią zawartością przyswajalnego potasu. Sposób użytkowania miał istotny wpływ tylko na zawartość i rozmieszczenie magnezu przyswajalnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125