Amphibians of Goleniów Forest intraforest water-holes
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 163–168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of researches conducted in the intraforest water-holes situated in Kliniska Forest District (on the north-east from Szczecin) in 1999-2003 years. The results of phytosociological observations show the great diversity of plants. There are 201 species of plants recognized, witch belong to 56 families. The most common are Asteraceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Poaceae, Polygonaceae and Rosaceae. There were also recognized 10 species of amphibians (Rana sp., Bufo sp., Pelobates sp., Bombina sp., Triturus sp.), which all are under the law protection in Poland and one of them is under the law protection in European Union. The characteristic features of water-holes were compared with the divercity of amphibians’ species. The favourable water-holes for amphibians are these with the ecoton zone around them. The most popular zone were consisted of plants’ species, which are connected with Fraxino-Alnetum, Betuletum pubescentis, Salicetum albo-fragilis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Batrachofauna śródleśnych zbiorników wodnych w Puszczy Goleniowskiej
oczka wodne, płazy, strefa ekotonowa, las
Na terenie Nadleśnictwa Kliniska, usytuowanego na północny-zachód od Szczecina, znajdują się śródleśne oczka wodne będące ostoją życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Opracowanie przedstawia wyniki badań z lat 1999–2003. W wyniku przeprowadzonych badań fitosocjologicznych na obszarze oczek oznaczono 201 gatunków roślin należących do 56 rodzin, z których najliczniej reprezentowane są: Asteraceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Poaceae, Polygonaceae oraz Rosaceae. Ponadto oznaczono 10 gatunków płazów, z rodzajów: Bombina sp., Bufo sp., Pelobates sp., Rana sp. i Triturus sp. Wyróżniono także cechy charakterystyczne ich siedlisk. Dzięki temu ustalono preferencje poszczególnych gatunków do zbiorowisk roślinnych. Najkorzystniejszymi do zasiedlenia przez płazy okazały się śródleśne oczka wodne ze strefą ekotonową, w której występowały zarówno krzewy jak i drzewa liściaste m.in. z zespołów: Betuletum pubescentis, Fraxino-Alnetum, Salicetum albo-fragilis.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125