Effect of pH under Cd-stress on surface charge of barley (Hordeum vulgare L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
2Department of Ecology and Biology, Lviv State Agrarian University, ul. V. Velukogo 1, Dublyany, Ukraine
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 473–482
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of research were roots of spring barley, variety Peyas (ukrainian variety). Plants growth was conducted in hydroponics, under controlled conditions, in nutrient medium with pH = 7, in the diurnal cycle of 16/8 hours (day-night), at temperatures of 20oC (day) and 16oC (night). At the beginning of the tillering stage, CdCl2 was added to the nutrient medium, in the concentration of 30 mg dm3 of nutrient medium. At the same time the pH of the solution was lowered to 4.5 (leaving the pH of the control unchanged at 7.0). Plants incubation period under stress conditions was 10 days. After that all the plants were collected and the surface charge of the roots was determined with the titration method. The titration was performed using the Titrino 702 MS titrator (Tetrohem). As the titrate 0.1 M dm-3. solution of NaOH was used, based on 1 M dm-3 NaCl solution. Under the influence of cadmium ions, the total variable charge (Q) of roots decreased, as did the cation-exchange capacity (CEC). No significant change was observed in the total acidity of the surface of the studied roots (pKapp av.), although the distribution functions of the dissociation constants showed a notable decrease of the expressive fraction pKapp~5-7. Decrease in the CEC can result in blocking of negative charge groups –COO- with Cd2+ ions. No significant differences were observed between roots growing at pH7 + Cd and at pH4.5 + Cd.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
CEC, kadm, korzeń, ładunek powierzchniowy, stałe dysocjacji
Obiekt badawczy stanowiły korzenie jęczmienia jarego odmiany Pejas (odmiana ukraińska). Wzrost roślin odbywał się w kulturach wodnych. Wegetację prowadzono w warunkach kontrolnych, w cyklu dobowym 16/8godz. (dzień-noc), w temperaturze 23oC (dzień) i 16oC (noc), w pożywce o pH = 7. Na początku fazy krzewienia, wprowadzono do pożywki CdCl2 w ilości 30 mg×dm-3 pożywki. Równocześnie obniżono pH roztworu do 4,5 (pH kontroli pozostawiono nie zmienione, równe7). Czas inkubowania roślin wynosił 10 dni. Po tym okresie wszystkie rośliny zebrano i wyznaczono ładunek powierzchniowy korzeni, metodą miareczkowania potencjometrycznego. Do miareczkowania wykorzystano titrator Titrino 702 MS (Tetrohem). Jako titranta użyto 0,1 M×dm-3 roztworu zasady sodowej (NaOH) opartej na 1 M×dm-3 roztworze NaCl. Pod wpływem jonów kadmu całkowity, zmienny, powierzchniowy ładunek (Q) korzeni obniżył się. Zmniejszyła się również pojemność kationo-wymienna PWK (CEC). Nie odnotowano istotnych zmian w ogólnej kwasowości powierzchni badanych korzeni (śr. pKapp), chociaż funkcje rozkładu stałych dysocjacji pokazały wyraźny spadek frakcji pKapp ~~5-7. Nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy korzeniami rosnącymi przy pH 7+Cd i pH 4,5+Cd.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125