Effect of magnetic field and magnetically treated water on some morphological features and chemical composition of seedlings of sunflower (Helianthus annuus L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Biophysics, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(3), 621-630
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies have been conducted on the influence of a variable magnetic field, magnetically treated water and a combination of both of these factors on the final mass of seedlings, height of sunflower plants, contents of potassium and calcium as well as other nutrients in the initial phase of growth. Magnetic stimulation of seeds took place at a research magnetic field system, at induction of 30 mT, frequency of 50 Hz and durations of 15 s and 30 s. Water flowed 3 times through a teflon tube placed between direct current electromagnet pole pieces at induction of 150 mT at the measurement post. Investigations were carried out in pots filled with humus soil, in an air–conditioned greenhouse hall with no access to daylight, using fluorescent light as illumination. The samples of seedlings were taken every 5 days. A positive impact was achieved on the final mass of sunflower plants for the sample in the 5-day initial phase of plant growth. No impact of the stimulation factors on the contents of potassium and calcium and other nutrients in seedlings were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pola magnetycznego i wody uzdatnianej magnetycznie na wybrane cechy morfologiczne i skład chemiczny siewek słonecznika (Helianthus annuus L.)
stymulacja nasion, pole magnetyczne, woda uzdatniana magnetycznie
Przeprowadzono badania wpływu zmiennego pola magnetycznego, wody uzdatnianej magnetycznie oraz połączenia obu tych czynników na masy, wysokość, zawartość Ca i K oraz wszystkich składników mineralnych siewek słonecznika dla ich początkowej fazy wzrostu trwającej 5 dni.  Stymulacja magnetyczna nasion odbywała się na stanowisku badawczym dla pola magnetycznego o indukcji 30 mT, o częstości 50 Hz w czasie 15 s i 30 s. Uzdatnianie magnetyczne wody przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie przepływała ona przez teflonową rurkę umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu prądu stałego o indukcji 150 mT. Wodę przepuszczano pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu 3 razy. Badania przeprowadzono w wazonach wypełnionych ziemią ogrodową, w klimatyzowanej hali wegetacyjnej bez dostępu światła dziennego, stosując jako oświetlenie światło fluorescencyjne i pobierając próbki co pięć dni w okresie 15-dniowym. Uzyskano pozytywny wpływ na masy końcowe i rozmiary roślin dla praktycznie wszystkich czynników stymulujących. Nie zaobserwowano istotnego wpływu czynników stymulujących na zawartość składników mineralnych oraz potasu i wapnia w siewkach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top