Effect of liming and addition of organic materials on yielding and levels of nitrogen, phosphorus and sulphur in biomass of cock’s foot (Dactylis glomerata L.) grown un-der conditions of varied content of nickel in soil
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 35-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two-year pot experiment was conducted to estimate the effect of liming and application of waste materials on the yielding and on the content of certain nutrients in cock’s foot (Dactylis glomerata) grown at increasing doses (75, 150, 225 mg kg-1) of nickel in the soil. It was demonstrated that all the factors studied determined the yielding of the plant. A negative effect of nickel was observed, especially in the 1st year of the experiment, manifested in an inhibition of the growth and development of the test grass, mainly in treatments without liming. In treatments where lignite was added to the soil in the 1st year of the experiment, the toxicity of nickel was lower than in treatments with an addition of straw. In the 2nd year of the experiment no yield of cock’s foot biomass was obtained from those no-liming treatments in which the content of nickel was the highest. Liming had an effect on the content of nitrogen, phosphorus and sulphur in cock’s foot biomass, especially in the 2nd year of the experiment. The levels of those macroelements were somewhat higher in treatments with an addition of lignite compared to those with rye straw.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania i dodatku materiałów organicznych na plonowanie oraz zawartość azotu, fosforu i siarki w biomasie kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.), uprawianej w warunkach zróżnicowanej zawartości niklu w glebie
nikiel, węgiel brunatny, Słoma, wapnowanie, kupkówka pospolita
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ wapnowania i stosowania materiałów odpadowych na plonowanie i zawartość niektórych składników pokarmowych w kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata) uprawianej przy zwiększających się dawkach niklu w glebie (75, 150, 225 mg.kg-1). Wykazano, że wszystkie badane czynniki decydowały o plonowaniu tej rośliny. Stwierdzono negatywny wpływ niklu, zwłaszcza w I roku doświadczenia, objawiający się hamowaniem wzrostu i rozwoju testowej trawy, a nawet jej zamieraniem, głównie na obiektach bez wapnowania. W serii niewapnowanej, w I roku badań, toksyczność niklu była mniejsza na obiektach z dodatkiem węgla brunatnego niż słomy. W II roku uprawy kupkówki nie zebrano tylko z obiektów niewapnowanych, z dodatkiem największej dawki niklu (225 mg.kg-1). Wapnowanie przeważnie zwiększało zawartość azotu, fosforu i siarki w biomasie analizowanej trawy, zwłaszcza w II roku doświadczenia. Więcej tych makroskładników stwierdzono w kupkówce na obiektach z dodatkiem węgla brunatnego niż słomy żytniej. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top