Effect of laser stimulation on crop yield of alfalfa and hybrid alfalfa studied in years of full land use
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Crop Production, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 327-336
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The seeds of alfalfa cv. Legend as well as hybrid alfalfa cv. Radius were irradiated with divergent He-Ne laser bundle directly prior to sowing. The field experiments were carried out in the years 2003-2004 by using the method of the land random square (20 m2) and four repetitions. Lucerne variety and six doses and repetitions of irradiation were taken as independent variables. The following parameters were estimated from field experiments: number of shoots of Lucerne, dry matter of single shoot, cropping yields of green and dry matter, percentage of cut in one-year crop yield and percentage of leaves in dry matter. Laser stimulation resulted in growth of the number of shoots per 1 m2 and the yields of green and dry matter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ laserowej stymulacji nasion na plonowanie lucerny siewnej i mieszańcowej w latach pełnego użytkowania
lucerna, stymulacja laserowa nasion, Plon
Nasiona lucerny siewnej odmiany Legend i mieszańcowej Radius naświetlono światłem lasera He-Ne, bezpośrednio przed siewem. W latach 2003-2004 przeprowadzono eksperyment polowy, metodą bloków losowanych w czterech powtórzeniach, na poletkach 20 m2. W badaniach polowych uwzględniono dwa czynniki: odmiany oraz sześć dawek mocy wiązki rozbieżnej światła lasera i kontrolę. Określono: liczbę pędów lucerny na 1 m2, suchą masę pojedyn­czego pędu, plon zielonej i suchej masy, procentowy udział pokosów w rocznym plonie suchej masy oraz procentowy udział liści w plonie suchej masy. Stymulacja laserowa spowodowała istotny wzrost liczby pędów na 1 m2 oraz plonu zielonej i suchej masy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top