Environmental evaluation in a section of the Warta River valley
 
 
More details
Hide details
1
Department of Environment Protection and Management, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 337-342
 
KEYWORDS
ABSTRACT
River valleys are characterized by extensive biodiversity resulting from the chemical properties of the water itself, diversified littoral surface features, and varied humidity of habitats. These elements caused increased flora and fauna richness in the valley, thus enhancing the high environmental values. The floral and phytosociological study was carried in 2003-2005 in the Warta river valley, on an area of 26 hectares between the villages of Santok and Stare Polichno. The flora and communities of the area were analysed in terms of environmental evaluation, and phonological and faunistic observations were made. As a result 142 plant species were identified (including 4 trees and 9 bushes) and classified them in 7 communities from 4 phytosociological classes. Such a diversity of species caused a significant differentiation in the environmental evaluation. For the flora, the values of environmental evaluation of habitats varied from low, through moderate, to high. In spite of the area having only slight variability of surface features, it included habitats varying from permanently bogged, through strongly wet, wet turning to bog, to moderately dry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Waloryzacja przyrodnicza odcinka doliny rzeki Warty
waloryzacja przyrodnicza, flora, dolina Warty
Doliny rzeczne cechuje duża bioróżnorodność. Wpływają na to m.in.: właściwości chemiczne samej wody, zróżnicowana rzeźba przybrzeżnej części doliny oraz różnorodna i zmienna wilgotność siedlisk. Czynniki te przyczyniają się do wzrostu bogactwa florystycznego i faunistycznego doliny, a tym samym potęgują jej wysokie walory przyrodnicze. W latach 2003-2005 prowadzono badania florystyczno-fitosocjologiczne w dolinie rzeki Warty na obszarze 26 ha pomiędzy miejscowością Santok a Starym Polichno (województwo lubuskie). Oceniono florę i zbiorowiska pod względem walorów przyrodniczych oraz dokonano obserwacji fenologicznych oraz faunistycznych. Oznaczono 142 gatunki roślin naczyniowych (w tym cztery drzewa i dziewięć krzewów) klasyfikując je do siedmiu zbiorowisk przynależnych do czterech klas fitosocjologicznych. Taka różnorodność gatunków roślin spowodowała znaczne różnice w wartościach waloryzacji przyrodniczej. Dla flory wartości waloryzacji te wahały się od siedlisk: o małych walorach, poprzez umiarkowane, a kończąc na dużych. Pomimo, że badany teren charakteryzował się nieznacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu, jednak pod względem uwilgotnienia cechował się odmiennymi wartościami od siedlisk: bagiennych trwale zabagnionych, poprzez silnie wilgotne, mokre i zabagniające się, aż po słabiej suche.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top