Effect of iron ions on selected physicochemical properties of octenyl succinate starch
 
More details
Hide details
1
Department of Food Analysis and Quality Assessment, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow ul. Balicka 122 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 279-291
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Native maize starch was esterified using octenyl succinic anhydride (OSA) at four levels: 0%, 3%, 6%, 9% and, afterwards, enriched with iron ions. The aim of this work was to evaluate the effect of iron ion son the physicochemical properties of OSA starch. The modified starches were subjected to the following analysis: content of iron, water-binding capacity (WBC) and solubility in water (SW) at 50 and 60°C, colour parameters in the CIEL*a*b* system, emulsifying capacity, susceptibility to enzymatic hydrolysis with α-amylase. On the basis of the results it was determined that OSA starches modified using iron ions were characterised by similar values of SW and WBC, irrespective of OSA concentrations. Incorporation of iron ions to the OSA starches resulted in a decrease in brightness (L*), furthermore it caused an increase in the values of parameters a*and b*. Modification using iron ions resulted in a decrease of susceptibility to enzymatic hydrolysis as compared to non-modified OSA starches. Emulsion prepared with 6% OSA modified with iron was the most stable during storage among the analysed starch preparations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jonów żelaza na wybrane właściwości fizykochemiczne okteny-lobursztynianów skrobiowych
skrobia OSA, wzbogacanie, jony żelaza, właściwości fizykochemiczne
Naturalną skrobię kukurydzianą estryfikowano z wykorzystaniem bezwodnika kwasu oktenylobursztynowego (OSA) przy czterech stężeniach: 0%, 3%, 6%, 9% i następnie wzbogacono w jony żelaza. Celem pracy było określenie wpływu jonów żelaza na właściwości fizykochemiczne skrobi estryfikowanej OSA. Skrobie modyfikowane poddano następującym analizom: oznaczeniu zawartości żelaza, zdolności wiązania wody i rozpuszczalności w wodzie w temperaturach 50 i 60oC, pomiarowi barwy w systemie CIE L*a*b*, zdolności emulgowania oraz podatności na hydrolizę enzymatyczną z wykorzystaniem α-amylazy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że skrobie OSA modyfikowane jonami żelaza nie różniły się pod względem wartości zdolności wiązania wody i rozpuszczalności w wodzie niezależnie od stężenia OSA. Wzbogacenie skrobi OSA w jony żelaza spowodowało zmniejszenie jasności (L*) skrobi oraz wzrost wartości parametrów a* i b*. Modyfikacja z wykorzystaniem jonów żelaza spowodowała zmniejszenie podatności na hydrolizę enzymatyczną badanych skrobi w porównaniu do ich niemodyfikowanych odpowiedników. Emulsja przygotowana ze skrobi estryfikowanej OSA przy stężeniu 6% i modyfikowanej jonami żelaza spośród badanych preparatów skrobiowych była najbardziej stabilna podczas przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top