Heavy metal bonding by the soil humus in the soils liable to traffic pollution
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 759-770
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil humus contains a number of carboxyl and phenol groups which can form complexes of humus metal compounds with heavy metal cations called chelates. Chelate durability depends on the soil reaction and kind of metal ions. The formation of metal-organic complexes in the soil is very important as it prevents toxic heavy metals leaching from the soil due to at least partial detoxication of these substances. Previous research on the above issue was mostly focussed on the soils to which metal was supplied as a solution or readily soluble compounds. However, soils liable to pollution because of their location, pose a different problem. The present work aimed at the determination of the role of soil humus in the heavy metal bonding in the soils liable to traffic pollution. With regard to total heavy metal concentration levels, the soils analysed belonged to a group with a natural or elevated metal content. Organic substance is one of the main soil components binding copper and lead. The amount of these metals accumulated in the fraction bound to organic matter was significantly correlated with organic carbon content. Zinc and nickel are weaker by the organic substance of the soils studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wiązanie metali ciężkich przez próchnicę w glebach narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych
gleba, metale ciężkie, próchnica, szlak komunikacyjny
Celem niniejszej pracy było określenie roli jaką odgrywa próchnica przy wiązaniu metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Ni) w glebach narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Pod względem całkowitej zawartości badanych metali ciężkich analizowane gleby należały do grupy gleb o naturalnej bądź podwyższonej ich zawartości. Nie stwierdzono wyraźnego zróżnicowania w zawartości metali ciężkich w glebach pobranych w różnych odległościach od jezdni, a stwierdzone wzbogacenie warstwy darniowej badanych gleb w metale ciężkie prawdopodobnie miało charakter punktowy i nie było związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń komunikacyjnych. Substancja organiczna jest jednym z głównych komponentów gleby wiążących miedź i ołów. Ilości tych metali zgromadzone we frakcji związanej z substancją organiczną były istotnie skorelowane z zawartością węgla organicznego. Cynk i nikiel były słabiej wiązane przez substancję organiczną badanych gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top