Effect of drying method on instant coffee flowability
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 425-433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the flow properties for two kinds of instant coffee (spray dried and agglomerated or freeze-dried) were determined. Powder flowability was measured using an annular shear tester according to Jenike procedure at four levels of normal consolidating stress within the range of 1.3-2.5 kPa. Different flow parameters (cohesion, angle of internal friction, unconfined yield strength, flow function) were calculated for each type of instant coffee tested. They were then applied for the estimation and comparison of hopper dimensions critical for the mass flow of each powder.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu suszenia na płynięcie kaw rozpuszczalnych
funkcja płynięcia, test ścinania, kawa rozpuszczalna
W pracy badano właściwości płynięcia dwóch rodzajów kawy, suszonej rozpyłowo i aglomerowanej oraz suszonej sublimacyjnie przy dwóch poziomach aktywności wody materiału. Pomiary właściwości płynięcia kaw wykonano z wykorzystaniem kohezjometru pierścieniowego przy czterech poziomach naprężenia konsolidującego z zakresu 1,3-2,5 kPa według procedury pomiarowej bezpośredniego ścinania zgodnej z teorią Jenike. Dla badanych kaw wyznaczono parametry plastycznego płynięcia, takie jak kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, funkcja płynięcia oraz zaproponowano geometrię zbiorników umożliwiającą grawitacyjny wypływ badanych kaw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top