Effect of different nitrogen-potassium fertilization on the yielding and chemical composition of lettuce
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 591-597
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the experiment with lettuce (Lactuca sativa var. capitata) cv. Omega F1 grown in greenhouse, the effect of three nitrogen doses (0.25; 0.50; 0.75 g dm-3) and different types of potassium fertilizer (K2SO4, KCl, KNO3) on the yield and chemical composition of leaves was investigated. Higher yield of lettuce was observed with nitrogen fertilization at 0.50 and 0.75 g dm-3, compare to 0.25 g N dm-3. Type of potassium fertilizer had no effect on the yield of lettuce. Increase of nitrogen doses caused higher content of nitrates in fresh weight, dry matter, total nitrogen and decreased potassium in leaves of lettuce. Lowest nitrate content in the fresh weight of lettuce was recorded in the case of KCl fertilization, compared to plants fertilized with K2SO4 and KNO3.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny sałaty
dawka azotu, rodzaj nawozu potasowego, Plon, skład chemiczny, zawartość azotanów
Badano wpływ trzech dawek azotu (0,25; 0,50; 0,75 g·dm-3 podłoża) oraz rodzaju nawozu potasowego (K2SO4, KCl, KNO3) na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa var. capitata) odmiany Omega F1 uprawianej w szklarni. Stwierdzono istotny wzrost plonu sałaty po zastosowaniu azotu w ilości 0,50 oraz 0,75 g·dm-3 w porównaniu do dawki 0,25 g·dm-3. Rodzaj nawozu potasowego nie wpływał istotnie na masę główek sałaty. Przy zwiększaniu dawek azotu stwierdzono istotny wzrost zawartości azotanów w świeżym materiale, suchej masy, azotu ogółem oraz spadek zawartości potasu w liściach roślin. Liście sałaty nawożonej KCl zawierały istotnie mniej azotanów w porównaniu do stosowania K2SO4 oraz KNO3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top