Dynamic of biodiversity of the flora infestating the plants cultivated in multispecies cereal monoculture
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 623-630
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment was conducted over the years 1998�2000 in the Experimental Farm Uhrusk, a part of the University of Agriculture in Lublin. The experiment was set up on podzolic soil formed from coarse sandy soil, that belong to a good rye complex. The studies included the infecation of crop canopy (spring triticale, oats and winter rye) cultivated in multispecies cereal monoculture against a different agrotechnical level. The greatest weed biodiversity within the cereals studied showed spring triticale and winter rye. From 20 to 26 weed species were recorded there and the species dominant in the mentioned cereals were mainly short-lived weeds. They made up 81.0% in spring triticale and 86.5% winter rye. The lowest weed biodiversity was demonstrated by oats whose canopies had from 15 to 23 weed species with short-lived species (85.4%) predominance either. A higher agrotechnical level caused impoverishment of the flora weeding of cereals and a decrease of the infestation indices, i.e., weed number and the biomass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika bioróżnorodności flory zachwaszczającej rośliny uprawiane w monokulturze wielogatunkowej zbożowej
zboża, zachwaszczenie, monokultura, poziom agrotechniki
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 1998�2000 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk, należącym do Akaemii Rolniczej w Lublinie. Doświadczenie założono na glebie bielicowej wytworzonej z piasków słabo gliniastych, zaliczonej do kompleksu żytniego dobrego. Badania obejmowały zachwaszczenie łanów roślin (pszenżyto jare, owies i żyto ozime) uprawianych w wielogatunkowej monokulturze zbożowej na tle zróżnicowanego poziomu agrotechniki. Największą bioróżnorodnością chwastów w obrębie badanych zbóż charakteryzowało się pszenżyto jare i żyto ozime. Stwierdzono tam od 20 do 26 gatunków chwastów. Gatunkami panującymi w wymienionych zbożach były głównie chwasty krótkotrwałe i stanowiły one w pszenżycie jarym 81,0% a w życie ozimym 86,5%. Najmniejszą bioróżnorodnością chwastów odznaczał się owies w łanach którego znaleziono od 15 do 23 gatunków chwastów, w obrębie których dominowały również gatunki krótkotrwałe (85,4%). Wyższy poziom agrotechniki przyczynił się do zubożenia flory zachwaszczającej zbóż i do obniżenia badanych wskaźników zachwaszczenia, tj. liczby chwastów i ich biomasy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top