Dynamics of change in the total content of copper in soils and in sequential-separated fractions
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Plant Nutrition, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 67-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was aimed at evaluating the total contents of copper and its fractions in soils situated on a moraine slope in Siedlce Upland. Sequential fractionation was carried out according to the Zeien and Brümmer method. The speciation analyses indicate that the metal was bound to different parts of the soils’ solid phase. The highest copper content was found in the residual fraction (F7) in mother rock, and the lowest in the easily soluble (F1) and exchangeable (F2) fractions. In soils of transect A and B the correlation coefficients demonstrated that the amounts of copper in separated fractions showed a significant correlation with the total content of copper, fraction of clay, sorption capacity, organic carbon content and organic fraction (F4).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika zmian zawartości miedzi w glebach oraz w sekwencyjnie wydzielonych frakcjach
miedź, frakcje, Wysoczyzna Siedlecka, metoda Zeiena i Brümmera
Celem pracy była ocena zawartości ogólnej miedzi oraz we frakcjach wydzielonych z gleb, położonych na stoku morenowym Wysoczyzny Siedleckiej. Sekwencyjne frakcjonowanie przeprowadzono metodą Zeiena i Brümmera. Analiza specjacyjna wykazała, iż metal ten był związany z różnymi częściami fazy stałej gleby. Największy procentowy udział miedzi stwierdzono we frakcji rezydualnej (F7), w poziomach skały macierzystej, a najmniejszy we frakcji łatwo rozpuszczalnej (F1) i wymiennej (F2). W badanych glebach, w transekcie A i B zanotowano istotne związki korelacyjne między udziałem miedzi w wydzielonych frakcjach, a jej zawartością ogólną, zawartością węgla związków organicznych a frakcją organiczną (F4), pojemnością sorpcyjną CEC oraz frakcją iłową gleby (< 0,002 mm).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top