Growth dynamics of false acacia (Robinia pseudacacia L.) In middle-field shelterbelt on loess soils
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 211-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamics of annual growth as well as overall height and breast height increase of false acacia (Robinia pseudacacia L.) that forms mid-field row shelterbelts on loess soils was evaluated. Two shelterbelt sections on hilltop and one on the slope (50 trees in each) were studied. Tree and breast height were measured every year in autumn. Measurement results from the first 7 years of tree growth were used for the analysis. Very uniform growth dynamics of both parameters studied was found in all the objects. Quick increase of height growth (mean annual growth of almost 1 m) and breast height (1,7 cm annually, on average) as well as uniform density and tree-crown ceiling make the false acacia suitable for building windshield barriers in an open agricultural landscape
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika wzrostu robinii akacjowej (Robinia pseudacacia L.) W zadrzewieniu śródpolnym na glebach lessowych
zadrzewienia, robinia akacjowa, wysokość, pierśnica
Oceniono dynamikę rocznych przyrostów oraz wzrostu wysokości i pierśnicy drzewek robinii akacjowej (Robinia pseudacacia L.), tworzących rzędowe zadrzewienia śródpolne na glebach lessowych. Badaniami objęto 2 odcinki zadrzewień na wierzchowinie oraz 1 na zboczu, po około 50 drzewek w każdym. Corocznie jesienią, mierzono wysokość oraz pierśnicę. W analizie wykorzystano wyniki pomiarów z pierwszych 7 lat wzrostu drzewek. Stwierdzono bardzo wyrównaną dynamikę wzrostu obu badanych parametrów we wszystkich obiektach. Szybki wzrost wysokości zadrzewień (średni roczny przyrost prawie 1 m ) oraz pierśnicy drzewek (średnio rocznie 1,7 cm), a także wyrównane zwarcie i pułap koron predysponują robinię do zakładania przeciwwietrznych (wiatrochronnych) barier w otwartym krajobrazie rolniczym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top