Determination of some fundamental physical and chemical properties of lupine seeds of polish varieties
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Machinery, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 539-548
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents some selected physical and chemical properties of lupine seeds from 15 different varieties. All properties were referred to five levels of moisture content, i.e. 8, 10, 12, 14 and 16%. An attempt at a description of some measured physical properties as a function of seed moisture content was undertaken. On the basis of the results obtained, an irregular distribution of chemical compounds in the seed parts was observed. Excess amounts of proteins and fat were located in the seed-leaf, while about 90% of fiber was situated in the cover. An increased moisture content resulted in a decrease in the bulk and shaken density together with a decrease in the mean dimension of lupine seeds, 1000 seeds mass and an increased chute angle.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych nasion polskich odmian łubinów
łubin, nasiona, skład chemiczny, właściwości fizyczne
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizycznych i chemicznych 15 odmian nasion łubinów. Wszystkie mierzone cechy odniesiono do 5 praktycznych poziomów wilgotności (8, 10, 12, 14, 16%). Podjęto próbę opisu zmienności mierzonych właściwości fizycznych w funkcji wilgotności nasion. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono nierównomierny rozkład związków chemicznych w poszczególnych częściach nasion. Przeważająca część białka i tłuszczu skoncentrowana jest w liścieniach, zaś ok. 90% włókna znajduje się w okrywach. Wraz ze zwiększaniem wilgotności nasion (w badanym zakresie) maleje gęstość usypna i utrzęsiona, przy jednoczesnym wzroście wartości średniego wymiaru nasion, masy 1000 nasion i kąta zsypu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top