Dependence between the content of organic carbon and the content of cadmium and lead in horticultural substrates
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Fertilization, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 517–526
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In experiments conducted for three years, different organic substrates were used as additions to mineral soils, creating five horticultural substrates. Cadmium in the amount of 0, 2.5 and 10 Cd mg dm-3 and lead at rates of 0, 25, 100 Pb mg dm-3 were introduced into the studied substrates creating thereby a contaminated environment. In the prepared substrates, tomato, ‘Recento’ cultivar, was grown in 10 dm3 containers. The objective of the experiments was to investigate the dependence between the content of organic carbon and the content of Cd and Pb in horticultural substrates. It was found that the introduction of different organic substrates caused a decrease in the amount of soluble forms of cadmium and lead in the substrates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między zawartością węgla organicznego i zawartością kadmu i ołowiu w podłożach ogrodniczych
kadm, ołów, podłoża organiczne
W doświadczeniach prowadzonych przez trzy lata wykorzystano różne substraty organiczne, które dodano do gleby mineralnej tworząc pięć podłoży ogrodniczych. Kadm w ilości 0, 2,5 i 10 Cd mgdm-3 i ołów 0, 25 i 100 Pb mgdm-3 wprowadzono do badanych podłoży stwarzając sztucznie zanieczyszczone środowisko. W tak przygotowanych podłożach uprawiano pomidora odmiany ‘Recento’ w pojemnikach 10 dm3. Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie zależności między zawartością węgla organicznego a zawartością Cd i Pb w podłożach ogrodniczych. Stwierdzono, że wprowadzenie różnych substratów organicznych powodowało zmniejszenie ilości rozpuszczalnych form kadmu i ołowiu w podłożach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125