RESEARCH PAPER
Errors in sorption isotherms approximation with selected equations and application of differ-ent computational programs
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. J. Chełmońskiego 37-41,51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 167-177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of comparative analysis of four sets of experimental data, cited in the literature equa-tions, are presented. Two packages of statistic software – SAS and STATISTICA were used for this purpose. It was stated that the differences in computed equation coefficients and errors in the approximation occurred. With the application of GAB, Halsey and Oswin equations, the differences were insignificant, whereas Chung-Pfost and especially Henderson equations gave quite essential differences, amounting to 8% of absolute error and 36% of relative error, for equilibrium humidities of the wet material. The differences were increasing with the decreasing temperature. The application of the iterration step, smaller than nominal, in STATISTICA software resulted in better coincidence of approximation results for the both programs. The differences found in this work suggest the necessity of development of unified methodology for calculation of measurement results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Błędy aproksymacji izoterm sorpcji wybranymi równaniami przy użyciu różnych programów obliczeniowych
równowagowa zawartość wody, równowagowa wilgotność względna, SAS, STATISTICA
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej aproksymacji czterech danych pomiarowych, znanymi w literaturze równaniami, przy użyciu dwóch pakietów statystycznych SAS i STATISTICA. Stwierdzono, że występowały różnice w obliczonych współczynnikach do równań i błędach aproksymacji. Przy zastosowaniu równań GAB, Halsey, Oswin, różnice te były jednak małe, natomiast dla równania Chung-Pfosta, a w szczególność Hendersona, róż-nice były już duże, wynoszące 8% błędu bezwzględnego i 36% błędu względnego obliczania wilgotności równowagowej materiału w masie wilgotnej, przy użyciu obu programów. Różnice się zwiększały wraz ze zmniejszaniem się temperatury. Zastosowanie w programie STATISTICA mniejszego kroku obliczeń, aniżeli nominalny, prowadzi do większej zgodności wyników aproksymacji dla obu programów. Stwierdzone różnice oznaczają konieczność opracowania jednolitej metodyki opracowywania danych pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top