Application of electrostatic field in separation process of crushed plant material
 
 
More details
Hide details
1
Department of Fundamentals of Technology, Lublin University of Technology ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
 
2
Department of Computer and Electrical Engineering, Lublin University of Technology ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 417-427
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the stages of processing of crumbled or shredded plant materials is earlier separation of components with varied usability. The paper presents a method of separation of crumbled plant materials (rape seeds) through the utilisation of the behaviour of their particles in the electrostatic field. Preliminary investigations were conducted in laboratory conditions, taking into account the degree of crumbling of the seeds and the intensity of the electrostatic field. The method applied allowed to separate particles of the seed coat from crumbled rape seeds, as material with little value for further processing (expression of oil, utilisation of rapeseed meal as fodder for animals). Conducted investigations confirm that the electrostatic field has a diversified effect on loose material of plant origin. The intensity of the influence depends closely on the electric parameters of the given material and on the intensity of the field. The investigations proved that with the growth of the electrostatic field, the effectiveness of separation increases.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie pola elektrostatycznego w separacji rozdrobnionych materiałów roślinnych
rzepak, elektroseparator, łupina, zarodek, separacja
Jednym z etapów przetwórstwa rozdrobnionych materiałów roślinnych jest wcześniejsza separacja składników o zróżnicowanej przydatności. W pracy przedstawiono metodę rozdzielania rozdrobnionych materiałów roślinnych (nasion rzepaku) wykorzystując zachowanie się ich w polu elektrostatycznym. Badania wstępne przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, uwzględniając stopień rozdrobnienia nasion i natężenie pola elektrostatycznego. Zastosowana metoda pozwoliła z rozdrobnionych nasion rzepaku odseparować cząstki łupin nasion, jako materiał mało przydatny do dalszych procesów przetwórczych (pozyskiwanie oleju, wykorzystanie śruty rzepakowej jako karmy dla zwierząt). Przeprowadzone badania potwierdzają, że pole elektrostatyczne w zróżnicowany sposób oddziałuje na materiał sypki pochodzenia roślinnego. Intensywność oddziaływania zależy ściśle od parametrów elektrycznych danego materiału oraz od natężenia pola. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem pola elektrostatycznego skuteczność separacji wzrasta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top