Comparison of phytotoxicity of lead and tin organic compounds by means of luminescence methods
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 131-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of organic-metallic compounds including lead, (C6H5)3PbCl, and tin, (C6H5)3SnCl, on cucumber leaves and green algae Scenedesmus quadricauda were studied. Both compounds, in concentration of 2 μmol dm-3, caused increased emission of ultra weak chemiluminescence (UCL) of cucumber leaf discs after 20 hours of treatment, and activity of tin triphenyl chloride was stronger than that of lead triphenyl chloride. Chilling at high light of the studied discs treated by both compounds in-creased UCL intensity more than the control ones. Suspension of green algae Scenedesmus quadricauda treated for 1 h, 2 h and 4 h by (C6H5)3SnCl in concentration 0.5 μmol dm-3 decreased the value of the LD parameter indicating inhibition of photosynthetic electron transport. However, after 20 h of treatment, adaptation of Scenedesmus quadricauda to the applied tin was observed. Otherwise, (C6H5)3PbCl caused a stronger decrease of LD depending on duration of treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie fitotoksyczności organicznych związków ołowiu i cyny metodami luminescencyjnymi
Cucumis sativus L, opóźniona luminescencja, Scenedesmus quadricauda (Turp.), ultrasłaba chemiluminescencja, związki organiczne cyny i ołowiu
W pracy badano wpływ związków organometalicznych, zawierających ołów (C6H5)3PbCl i cynę (C6H5)3SnCl na liście ogórka oraz glony Scenedesmus quadricauda. Oba związki o stężeniu 2 μmol dm-3 spowodowały zwiększoną emisję ultrasłabej chemiluminescencji (UCL) krążków liści ogórka po 20 godzinach działania, a aktywność chlorku trifenylocyny była większa niż chlorku trifenyloołowiu. Krążki poddane stresowi chłodu przy silnym świetle, traktowane badanymi związkami wykazały zwiększone natężenie UCL w porównaniu z kontrola. Zawiesina glonów Scenedesmus quadricauda poddana działaniu (C6H5)3SnCl o stężeniu 0,5 μmol dm-3 w ciągu 1 h, 2 h lub 4 h miała obniżone wartości parametru LD wskazującego na inhibicję fotosyntetycznego transportu elektronów, jednak po 20 h działania tego związku zaobserwowano adaptację Scenedesmus quadricauda do cyny. W przypadku związku ołowiu (C6H5)3PbCl nastąpiło dalsze obniżenie LD zależne od czasu jego działania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top