Effect of toxicological condition of honey on cumulation level of selected toxic elements in bee (Apis mellifera L.) bodies
 
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 295-300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to prove that the bees body and multiflower honey accumulate toxic elements. Treatment was made in 2 areas of Brzeg district (Opole province). The first area was near troops airfield of Soviet Union in Brzeg, the second one was agricultural and forest region. It was found that there are toxic elements (Pb, Cd, Cr, Ni, Se) in wide range of concentration at both kinds of samples. The higher contents of these elements were found in bees workers bodies from the airfield area. Honey samples, regardless of the region of origin, were characterised with low concentrations of toxic elements. The contents of toxic elements in bees bodies are dependent on the concentration of these elements in honey.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stanu toksykologicznego miodu na poziom kumulacji wybranych pierwiastków śladowych w organizmie pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
pszczoły, miód, pierwiastki toksyczne
Metodą spektrometrii plazmowej (ICP) oznaczono zawartość pierwiastków śladowych takich jak: As, Cd, Cr, Pb i Se w miodzie pszczelim wielokwiatowym i organizmach pszczół robotnic pełniących funkcję zbieraczek. Wybrane materiały biologiczne pochodziły z dwóch rejonów powiatu brzeskiego. Badania wykazały, że zawartość pierwiastków śladowych w pszczołach jest znacznie wyższa niż w miodzie. Na koncentrację tych pierwiastków duży wpływ ma stan zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w rejonie pochodzenia prób materiału biologicznego. Spośród badanych pierwiastków najwyższe stężenie w pszczołach wykazano dla Se (średnio 3,53 mg×kg-1 s.m.) oraz Pb i Ni średnio po 0,54 mg×kg-1 s.m. w rejonie byłego lotniska. Natomiast w miodzie z tego rejonu zawartości tych pierwiastków były o ponad połowę niższe. Znacznie niższe wartości wykazano dla materiałów biologicznych pochodzących z rejonu rolniczo-leśnego. Badania wykazały istnienie zależności między miodem a organizmem pszczoły w zawartości pierwiastków śladowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top