Effect of biotic zones on species distribution of Cladocera in mesotrophic Lake Piaseczno
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, Agricultural University, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 281-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Species distribution of Cladocera was studied in deep, mesotrophic Lake Piaseczno (Łęczna-Włodawa Lakeland). There was a strong impact of biotic zones on quality of cladocerans as their species richness dropped towards the deepest part of the lake. There were great differences in seasonal changes of species diversity in particular biotic zones, which suggests an important role of macrophytes in forming habitat conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stref biotycznych na kształtowanie się struktury jakościowej wioślarek (Cladocera) w mezotroficznym jeziorze Piaseczno
mezotroficzne jezioro, Cladocera, różnorodność gatunkowa, przestrzenne rozmieszczenie
Badania prowadzono w latach 2002-2003 w głębokim, mezotroficznym jeziorze Piaseczno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Próby planktonowe pobierano w odstępach czterotygodniowych, od kwietnia do listopada na dwóch stanowiskach w litoralu: w strefie roślin wynurzonych z dominującym Phragmites australis oraz w strefie roślin zanurzonych z dominującym Myriophyllum alterniflorum oraz w sublitoralu. Dodatkowo wyznaczono stanowisko w pelagialu, położone w najgłębszej części jeziora (głębokość maksymalna 38 m), z którego próby pobierano w maju, lipcu i wrześniu. W badanym jeziorze zaznaczyło się wyraźne strefowe zróżnicowanie jakościowe wioślarek, gdyż przestrzenne rozmieszczenie i liczba gatunków w jeziorze zmieniały się wraz z głębokością: w litoralu występowało 35 gatunków wioślarek w strefie roślin wynurzonych i 33 gatunki wioślarek w strefie roślin zanurzonych, w sublitoralu 28 gatunków, zaś w pelagialu 8 gatunków. Na poszczególnych stanowiskach w strefie litoralu oraz w sublitoralu pod względem bogactwa gatunkowego dominowały Chydoridae, w pelagialu zaś najliczniej reprezentowane były Daphnidae. Grupą wykazującą najwyższą dynamikę sezonowych zmian w tych strefach były Chydoridae.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top