Agricultural thermal seasons in the Lublin Region in the period 1981-2010
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 535-551
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of analysis of spatio-temporal variability of beginning dates, end dates and duration of agricultural thermal seasons in the Lublin Region in the context of the observed growth of air temperature. Time series of average monthly air temperatures from nine weather stations located in Lublin Voivodeship (Bezek, Czesławice, Lublin-Felin, Puławy, Terespol, Tomaszów Lubelski, Uhrusk) and on its perimeter (Sandomierz and Siedlce) for the years 1981-2010 were used in the analysis. Statistically significant growth of average yearly air temperature at six stations was detected. The consequences of this growth are shifts of the beginning and end dates of thermal seasons, and changes of their duration. Durations of farming period, growing season, intensive growing season and ripening period were found to be longer in comparison to the respective durations for the period before 1981. Non-growing seasons and thermal winter seasons were found to be shortening. Beginning dates of thermal seasons were earlier in spring and end dates were later in autumn. Consequently, non-growing seasons and thermal winter seasons began later and ended earlier.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rolnicze okresy termiczne na Lubelszczyźnie w latach 1981-2010
temperatura powietrza, termiczne okresy rolnicze, zróżnicowanie czasowe i przestrzenne, województwo lubelskie
W artykule przedstawiono wyniki badań zmienności czasowo-przestrzennej rolniczych okresów termicznych na Lubelszczyźnie w aspekcie obserwowanego wzrostu temperatury powietrza. W tym celu wykorzystano dane dotyczące średniej miesięcznej temperatury powietrza za okres 1981-2010 pochodzące z dziewięciu stacji meteorologicznych położonych na obszarze województwa lubelskiego (Bezek, Czesławice, Lublin-Felin, Puławy, Terespol, Tomaszów Lubelski, Uhrusk) i jego obrzeżach (Sandomierz i Siedlce). Na podstawie przeprowadzonych badań dla sześciu stacji stwierdzono istotny statystycznie wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, którego następstwem była zmiana terminów początku i końca oraz długości analizowanych okresów termicznych. Obliczone w pracy długości okresów: gospodarczego, wegetacyjnego, intensywnej wegetacji oraz dojrzewania okazały się dłuższe w porównaniu do wyznaczonych przez innych autorów okresów termicznych dla wcześniejszych wieloleci. Skróceniu natomiast uległ okres pozawegetacyjny (zimowego spoczynku roślin) i termicznej zimy. Wiosną daty rozpoczęcia okresów termicznych były wcześniejsze, a daty zakończenia jesienią - późniejsze. W konsekwencji okres pozawegetacyjny oraz termiczna zima rozpoczynały się później i kończyły wcześniej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top