Characteristics of sorption properties of selected wheat cellulose preparations
 
More details
Hide details
1
Meat and Fat Research Institute, ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa
 
2
Maritime Academy, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 747-754
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sorption capacities of three wheat cellulose preparations were examined. The run of sorption isotherms was determined using the static-desiccator method; BET equation was calculated and the dimensions and volume of capillaries of the examined material were determined from the run of adsorption isotherms in the area of capillary condensation. In the area of monolayer as well as in that of capillary condensation, the preparation of wheat cellulose WF200 was characterised by the highest sorption capacity and specific surface of sorption. In spite of significant differences in the degree of micronisation, the preparations of cellulose: WF 400 and WF 600 were characterised by similar values of sorption capacity in both areas, as well as of specific surface of sorption and volume of capillaries. The studies showed that the technological process, determining the degree of micronisation, had an influence on sorption properties of cellulose preparations and, thereby, on the possibilities of their application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych preparatów błonnika pszennego
preparat błonnika, właściwości sorpcyjne, mikronizacja
Badano zdolności sorpcyjne trzech pszennych preparatów błonnika. Wyznaczono przebieg izoterm sorpcji metodą statyczno-eksykatorową, równanie BET oraz określono rozmiary i objętość kapilar badanego materiału na podstawie przebiegu izoterm adsorpcji w obszarze kondensacji kapilarnej. Zarówno w obszarze monowarstwy, jak i kondensacji kapilarnej, najwyższą pojemnością sorpcyjną, powierzchnią właściwą sorpcji oraz objętością kapilar charakteryzował się preparat błonnika pszennego WF200. Preparaty błonnika WF400 oraz WF600, pomimo istotnych różnic w stopniu mikronizacji, cechowały się zbliżonymi wartościami pojemności sorpcyjnej w obu obszarach, powierzchnią właściwą sorpcji oraz objętością kapilar. Badania wykazały, że proces technologiczny, warunkujący stopień mikronizacji, wpływa na właściwości sorpcyjne preparatu błonnikowego, a tym samym na możliwości jego zastosowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top