Aphid (Aphis fabae Scop.) occurence on broad beans (Vicia faba L., ssp. maior) depending on liming and magnesium treatment of soil contaminated with heavy metals
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Environment Protection, University of Agriculture, Mickiewicza str. 21, 31-120 Cracow
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 647-652
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Observations on aphid occurrence were carried out on broad beans (Vicia faba L. ssp. maior), White Windsor c.v. The experiment was conducted to learn how magnesium treatment and magnesium fertilization coupled with liming of soil with elevated heavy metal concentrations (1st class of pollution according to ISSPC classification) affect the occurrence and dynamics of plant viral disease vector, i.e., Aphis fabae Scop. Magnesium treatment carried out on heavy metal contaminated soil influenced a decrease in cadmium and nickel contents in pods and enhanced liming activity in limiting lead, nickel and cadmium uptake by broad bean roots and zinc by roots and some above-ground parts. Magnesium fertilization of heavy metal contaminated soil contributed to lowering the numbers of A. fabae aphids during the period of its most intensive occurrence. Broad bean plants grown in heavy metal contaminated soil were less settled by the pest when magnesium treatment and liming were applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie mszycy (Aphis fabae Scop.) na bobie (Vicia faba L., ssp. maior) w zależności od wapnowania i nawożenia magnezem gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi
tale ciężkie, magnezowanie, wapnowanie, Aphis fabae Scop
Obserwacje nad występowaniem mszycy prowadzono na bobie (Vicia fabae L., ssp. maior) odmiany Windsor Biały. Celem doświadczenia było rozeznanie, jak nawożenie magnezowe i łączne nawożenie magnezowe z wapnowaniem gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich (I klasa zanieczyszczenia zgodnie z klasyfikacją IUNG) wpływa na występowanie i dynamikę populacji wektora chorób wirusowych roślin, jakim jest mszyca Aphis fabae Scop. Nawożenie magnezowe w warunkach gleby skażonej metalami ciężkimi wpłynęło na obniżenie zawartości kadmu i niklu w strąkach i wzmogło efekt wapnowania w ograniczeniu pobierania ołowiu, kadmu i niklu przez korzenie bobu oraz cynku przez korzenie i niektóre części nadziemne. Magnezowanie gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi przyczyniło się do obniżenia liczebności mszycy A. fabae w okresie nasilenia jej występowania. Rośliny bobu uprawiane w glebie zanie- czyszczonej metalami ciężkimi przy zastosowaniu nawożenia magnezowego i wapnowania były w mniejszym stopniu opanowane przez tego szkodnika.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top