Analysis of vegetation indexes LAI and fCover for selected areas of Western Polesie
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 629-638
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil moisture is one of the key factors which influence the water and energy cycle of Earth. Global measurement of soil moisture is the mission goal of the SMOS satellite which is scheduled to be launched in late 2009. Data from this mission need to be validated. For this purpose two vegetation indexes, LAI and fCover, were investigated in the study presented in this paper. Those indexes allow estimation of water bound in plant layers. LAI and fCover were computed for the Western Polesie region from MERIS spectrometer satellite data. For further analysis four different areas were chosen: wetland, forest, meadow and cultivated fields. For these areas mean value, median, standard deviation, skewness and kurtosis were computed. Those statistical measures were computed to compare variables obtained in SMOS pixel scale (35 km) and MERIS scale (300 m). The statistics provided information about vegetation covering the investigated regions, its structure and diversity. The biggest LAI value was observed in the forest, while the smallest was observed on the cultivated fields, after harvest. The biggest fCover index was observed on the meadow. For the chosen areas the relation between LAI and fCover was sought and its interdependence is going to be used in land cover clas-sification, which would be very helpful in further SMOS validation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia
SMOS, MERIS, LAI, fCover, Polesie
Wilgotność gleby jest jednym z kluczowych czynników wpływających na obieg wody i energii w przyrodzie. Jej globalny pomiar jest celem misji satelitarnej SMOS, mającej wystartować pod koniec 2009 roku. Dane z tej misji wymagać będą walidacji. Do tego celu służą, między innymi, przedstawione w artykule analizy indeksów wegetacyjnych LAI i fCover. Indeksy te pozwalają szacować ilość wody zawartej w warstwie roślinnej porastającej dany obszar. LAI i fCover zostały obliczone dla obszaru Zachodniego Polesia przy pomocy danych satelitarnych ze spektrometru MERIS. Do dalszej analizy zostały wybrane znacznie różniące się od siebie obszary: bagno, las, łąka i pola uprawne. Dla obszarów tych zostały obliczone średnia, mediana, odchylenie standardowe, skośność i kurtoza. Obliczenie tych miar statystycznych ma na celu porównanie wielkości otrzymywanych w skali piksela SMOS (35 km) z wielkościami w skali piksela MERIS (300 m). Statystyki dostarczyły informacji na temat roślinności porastającej badane obszary, jej struktury i zmienności. Największe LAI obserwowano w lesie, a najmniejsze na terenie pól uprawnych, po zakończonych żniwach. Największy indeks fCover obserwowany był na łące. Poszukiwano zależ-ności pomiędzy LAI i fCover dla wybranych obszarów, co dostarczyło przesłanek do wykorzystania ich korelacji jako warunku klasyfikacji użytkowania terenu, bardzo potrzebnej w dalszej walidacji SMOS.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top