RESEARCH PAPER
Geological conditions of relief development in the Polesie
 
More details
Hide details
1
Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 7-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The recent Polesie relief despite its flat character and apparent landscape monotony, is clearly diversified in terms of age and genesis. It is characterised by a high typological spatial variety. Its contemporary picture has been determined by the processes of Pleistocene glaciogenic (the Odra and Warta glaciation) and limnic (the Vistula glaciation) accumulation and Holocene organogenic accumulation. Endogenic factors, related to the neotectonic reactivation of old structural fissures, had a considerable, though mostly indirect, influence on Cainozoic morphogenesis of the area. The factors shaped and directed the course of both erosional-denudational (fluvial, karst, glacial and fluvioglacial) and depositional (glaciogenic, limnic, organogenic) processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Polesia
kraton wschodnioeuropejski, neotektonika, kenozoiczna morfogeneza, Polesie
Rzeźba Polesia, mimo równinnego charakteru i pozornej monotonii krajobrazowej, jest wyraźnie zróżnicowana pod względem wiekowym i genetycznym; wykazuje przy tym dużą typologiczną zmienność przestrzenną. Decydujący wpływ na jej współczesne oblicze miały procesy plejstoceńskiej akumulacji glacigenicznej (zlodowacenie Odry i Warty) i limnicznej (zlodowacenie Wisły) oraz holoceńskiej akumulacji organogenicznej. Znaczący wpływ, choć głównie pośredni, w kształtowaniu kenozoicznej morfogenezy tego obszaru miały czynniki endogeniczne związane z neotektoniczną reaktywacją starych rozłamów strukturalnych. Warunkowały one i ukierunkowywały zarówno przebieg procesów erozyjno-denudacyjnych (fluwialnych, krasowych, glacjalnych i fluwioglacjalnych), jak i akumulacyjnych (glacigenicznych, limnicznych, organogenicznych).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top