Conditions of development of agriculture in the district of Jaroslaw
 
More details
Hide details
1
B. Markiewicz State High Professional School in Jarosław ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 619-627
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an analysis of factors that determine the development of agriculture in the district of Jarosław, such as the area structure of agricultural farms, soil and climate conditions in the region. The small-area and fragmented individual agricultural farms prevalent in the district are uneconomical. As of the 1st of January, 2008, the area of the Jaroslaw administrative district was integrated in 26.5%. The administrative district of Jarosław is characterized by comparatively good natural conditions, essential for agricultural production, however, one can observe a certain differentiation in the territorial arrangement. The soil potential permits the cultivation of all crop plants and cattle farming. In individual parts of the administrative district there occur insignificant local climatic differentiations resulting from the location and relief of the terrain, the degree of afforestation, and the direction of winds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie jarosławskim
rozwój, rolnictwo, gleba, Jarosław, klimat
W artykule zawarta jest analiza czynników determinujących rozwój rolnictwa w powiecie jarosławskim takich jak: struktura obszarowa gospodarstw rolnych, gleba oraz klimat panujący w tym regionie. Małe obszarowo i rozdrobnione indywidualne gospodarstwa rolne są nieekonomiczne. Obszar powiatu jarosławskiego na dzień 01.01.2008 r. został scalony w 26,5%. Powiat jarosławski charakteryzuje się stosunkowo dobrymi warunkami przyrodniczymi, istotnymi dla produkcji rolniczej, obserwuje się jednak pewne zróżnicowanie w układzie terytorialnym. Potencjał glebowy umożliwia uprawę wszystkich roślin oraz hodowlę bydła. W poszczególnych częściach powiatu występuje nieznaczne lokalne zróżnicowania klimatyczne wynikające z położenia i ukształtowania terenu, stopnia zalesienia i kierunku wiatrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top