Analysis of the influence of waste burning on the environment
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 353-364
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents research findings associated with burning mixed municipal solid waste and an analysis of the amounts of pollutants in the exhaust fumes.  Comparative analysis was performed concerning the content of pollutants in the emitted exhaust fumes during the burning of waste in households, in waste incineration plants and in a cement plant. Waste burning is one of methods of thermal recycling of waste and a way of reduction of the amount of waste deposited at waste dumping sites. The paper presents also the results of questionnaire surveys conducted amongst country dwellers. The questions directed to the respondents were aimed at obtaining information on, among others about, whether they burn waste in central heating systems. As a result of the conducted poll it turned out that about 20% of inspected households burn waste, and not only biomass but also plastics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu spalania odpadów na środowisko
odpady, spalanie, zanieczyszczenie powietrza, ankieta

W artykule przedstawiono analizę związaną ze spalaniem odpadów komunalnych zmieszanych oraz ilością zanieczyszczeń w spalinach. Dokonano analizy porównawczej zawartości zanieczyszczeń w emitowanych spalinach podczas spalania odpadów w spalarni odpadów oraz w cementowni. Spalanie odpadów jest jednym ze sposobów ich termicznego przekształcania oraz sposobem na zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach. W pracy przedstawiono również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców wsi. Pytania skierowane do respondentów miały na celu uzyskanie informacji mówiących m.in. o tym, czy spalają odpady w instalacjach centralnego ogrzewania. W wyniku przeprowadzonej ankiety okazało się, że około 20% badanych gospodarstw spala odpady i to nie tylko biomasę, ale również tworzywa sztuczne.

eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top